Resul Yildirim

To ke goşnêda peyxemberanê xo ti qet goşnêdana mi. Apey nêaçarîyena nêewnîyena zî merdeyanê xo ra. Qewmê Lutî ra zî nîya ti, helaqîya to zewq ra nêbena. Bidejî elawîya xercê to labelê dejî rê zî xerîb a. Lorikan ti veng dana feqet goşê to lorikanê to nêeşnawenê. Seke bolê meşnan ra bidiznê diznenê însananê to, û ti sey bola mêşnane ewnîyena diznîyayan ra. Homayî rê lavayî kena feqet firewnperestî kena. Musa vernîya to de behrê qizilî akero, ti ê behrî ra nêvîyarena.

Ey Qewmê mi… To ke goşnêda peyxemberanê xo ti qet goşnêdana mi. Ti heme kesê ke to ra nîyê ra tersena. Û ti xo ra zî tersena. Ti Hz. Îbrahîm ba qurbano ke to rê şirawîyeno ti bazar de roşena. Vernîya çimanê to de Hz îsa çarmêxî bibo ti çîyanê bînan rê bermena. Mîyanê rojî ti Maria Magdelena fahîşetî ra kerran kena, şewan de zî cehd kena ke bikewî virara aye. Zeburî, Tevratî, Încîlî, Quranî zana. Hz Dawudî rê xemgîn bena labelê paşt dana Golyatî.

Ey Qewmê mi… To ke goşnêda qiseyanê peyxemberanê xo ti qet goşnêdana mi.

Apey nêaçarîyena nêewnîyena merdeyanê xo ra. Qewmê Lutî ra zî nîya ti, helaqîya to zewq ra nêbena. Labelê ti dejê xo ra zî xerîb a. Cinîyê to xo sîya bestenê, bikederî pilîsîyeno çermê înan labelê ti înan nêvînena. Her dalde de yew qijê to pirodîyeno, ti xem nêkena. Parsekîya merhametî, parsekîya şewqetî û parsekîya peranî kena. Û parsekan ra nefret kena. Ti şermî zana labelê şerm nêkena. Homayî ra bawer kena labelê firewnperestî kena. Mîyanê heme vengan ra têna vengê qamçîyî goştarena.

Ey Qewmê mi…  To ke goşnêda peyxemberanê xo ti qet goşnêdana mi. Heta ke ro bi to nêbo verbi îşkence de nêvindena. Heta ke nêsawîyo laşê to, tu yew dejî nêhîşnena. Ti pîrike biba şîkefta ke Hz Muhammedî xo tede nimite ro pîrikekî girênêdana. Sey heme mêşnan linga xo ra aliqîyena, sey heme mêşnan têna meena. Sereyê Hz Huseynî nêdana piro labelê êyê ke sereyê ey danê piro ro çepiknena. Muavîye ro hêrs bena labelê sere hewa nênana. Desto ke Hz Omerî kardî keno rê ti bena kardî.

Ey Qewmê mi…  To ke goşnêda peyxemberanê xo ti qet goşnêdana mi. Apey nêaçarîyena nêewnîyena merdeyanê xo ra. Qewmê Lutî ra zî nîya ti, helaqîya to zewq ra nêbena. Feqet seba ke ti ewnîyaya xo ra pey ti kerra birîyena/bena. Û ti xo ro zî do nêeşkî bibermî. Ti şerm nêkena mirdîyîya xo ra ke ciranê to vêşan rakeweno. Musa vernîya to de behrê qizilî akero ti ê behrî ra nêvîyarena. Homayî ra bawer kena labelê firewnperestî kena.

Ey Qewmê mi…  To ke goşnêda peyxemberanê xo ti qet goşnêdana mi.

Xelîl Cîbran

Tirkî ra açarnayox: Resul Yildirim