Demserrê cerabîyayîşî ra yena
Coka her hetê mi dirbetin …

Dilberam, endî zimistan o. Ez sey her roj ewro zi wusta ra û virende pencere kerd ra, qayîtê to kerd. Pelgê to û halêno ke  qirawûlî çendayî sera to sere viraşto endî bîyo pelax. Çar pelgê to zî çend rojîyo amê vere pençerê mi de bîyê pelax. La der û dore to de tayê cayan de vas bîyo kewe. Mordem zî , dîna zî nîya ra. Tayê benê kewe û zergûn tayê zî nîya benê çeqer û pelax. Nika ez jî bîya çeqer û pelax. Nê rocan anca kederî , hîcranî ez kerda xo ver. Pêro gilê mi bîyê hûşk. Payîz tim mi rê bêbext bî la emser ez sayeke khalîye ser sona. Cuya xo de ez hona ke vana Ax! Ez raştî bena khal. Xora ê eşqî zî mi ra vat. Eşqo ke, mi serba ci, kesreta ci  hesreta î lacekê delalî xo vîr ra kerdî bî. O şaîr çutur ke naleno vano ‘’ Feqî Teyran edî khale. Weran ez im , malê’ m xirab’’ Ez zî nika, nê rocan boyuna tembur gena, a kilame  cinena  û berbena. Xora ez hêşîyapê nêheşîya pê zaf têşîrê na kilame de ra. Nika tenena zêde têşîr de manena. Ez zî jey şaîrî ê destan pênêgena, bena khal û sona. Nê rocan mi endî dîyaxê xo, hevîyê xo pêro kerdê vîndî. Sayeke ez emser usar ke to çîçeg kerd ra, xo xemelna zî nêvînena.

Dîlbera min a delale tim ez ke bermênê û xişkenê ê lacekê delalî desinde hîs kerdenê û amenê virare fîlştenê mi ra. Mi solix gûrewtenê . Dîyax kewtenê zere mi. Ti zana, nika o zî şîyo. Eyî zî ez caverda. Ez endî virare fîna teynayîye ra. Mi raya a sewda de , teşîrê sewda ra hesreta î lacek zî xo vîra kerdî bî. La nika berîya eyî bîya bar nîşta vilê mi ser.Nika her ca ra kesrete dilapa kena. O şîyo nêşîyo demserrê mi rojê mi, şanê mi pêro vile çewt ê.

Çinara mi ; qirawûlê yeno sono , gilanê to sere waneno boyuna. Nêzan ke savano. Ez sey ê şaîrî ziwanê teyran, mîrçikan nêzana. La qe sikê mi çîno ke qirawûlî to ra rajîyê. Ti nêzdîyê vîst serrîyo ke  ci rê wayîrîyê kena. Bibexta, bitexta..Ma zî kêşkena halênê xo boyuna gilanê bibextan de biviraştenê. La çi hêyf ke nêbeno. Zerrî sona gilanê bêbextan de zî halênî virajena. Senen beno bibo mordem nêtexelîno sewdayan ra.

Ax Dîlbera mi, na payîzî hewnanê mi de zalimî her roj jew ciwan darde kenê. Ez nêşîkîna çîye bikerîne. Hewnan de zî bêçare û nêçar a. Xora ez boyuna şîya to de ra. Her çîyê mi, çizayîsê mi  ti vînena û hêşînapê. A cînîka Dêrsimija  heştay û panç 85 serena ke zere çêyî de qe Kirmanckî qeseyî nêkerdo nika a zî royî verde ra û endî boyuna zonê ma qeseyÎ kena. Domanê xo aye fahm nêkenê. Her roj oncenê û mi rê rûşnenê. Vanê ‘’mowa ma savana?’’ Her waxt qalê dewa xo û domanîya xo kena.Qalê mal, gayan, hêgayan kena.Vizêrî onca rûşna. Nafa vatenê’’ hîre çor orxanû bijêrê mi ser oncê, dewa ma serd a.’’ Cîgerê mi bî leteyî. Bîlasebeb nêvanê mordem kamcî ziwan qeseyî keno bikero, roja şîyayîşî ke amê zonê xo qeseyî keno. Ez xêle waxt nîyama re xo. Zaf xem kewt zerê mi ke domanê xo ayê fahm nêkenê. Mi vat domanê ma zî zonê ma ke nêmûsê ,rojê yena î zî ma fahm nêkenê. Dîna de neyî ra giran çîye çîno ez vajîne.

 Çinara min a bibexte,  nê rocan her çî mi fîno berbîş. Jew silamo germin zî. Her çî ra, her keşî ra heredana. Sayeke her keşî ez caverda. Teyna ti sarê mi sere ya. Ez zî roce ke na suke ra şerî en zêde ti kuna mi vîrî.. Ewrû ‘ merdene fetelîna her ca de. Nika sey her çî çekûyê mi zî bîyê pelax. Pêro şîvînganê mi ra jan dilop keno…

‘’Astareyan fînata

Farqin de nîya.

Tîjî virara to de ra

Nêzana

Ju doman qayîtê çimanê to beno

Poştî ya to çarnayîya

Orkestra cîgeranê to de ronayîya

Nêheşnena,

Sewdaya de girs a ti ciwîyena

Fam nêkena!

Perena ra sona..

Bivozê jî

Nêşîkîna pêbijêrê…’’

 W. Şhakespeare