Ozlem Guntaş

Wusiv ero qusir de nîyamede mi to rê mektuva virene rusnê, amûne ke diyîne birusnîne. Twîtter bî  eX. Dîna bîye tarîye. Ez şîya mi va ‘ Wurze Usenê mi Wurze , to dima ra bîya Pepug û goyine’’ A mi honde ke qalê Ûşênî kerd , şiwarî vatî Twîtter kî, Elon zî damîşnêda , derde mi ra twîtter bî  eX, rîyê xo  bî şîya, bî ting û tarî. Milet pêro zulomote de mend. A coka mektuve kote hereyî. Mi xo sas kerd. Xora û wo nu wo fîlîmê Elonî nêqedînê. Pê cîyê xo kaykeno vindeno.Ez kamcî to rê qeseyî bikerîne ke . Hazar mektube de nêqedînê. Ne fîlîmê Elonî ne kî yê Twitterî.

 Ma va namê xo kelecan o, qelb estena,huyayêna, çivçîvnayena, ewukê xo hewz o , mîrçika , ma zî şîme tene biçîvnîme, vals bikerîme.  Ma no X kewtî ra vecîya.  Pê a mîrçika fiqarîya rindeke  kaykerd,kerde bom nafa zî vete rotîş. Ero ti na mîrçike ra çi wazena? A dima ra Elonê to şîndor ard ewukan, twetan.  Vat  sebebe neyî zî sima yê. Sima gîredîyê twîtter, teber nêvecînê, kunê trans, hipnoz benê, hevalanê xo ra, mulxitê xo ra kewtê durî , telan ra durî vindê. Ez serba dîna rindîye ken.’’ Ala qesû de nîyade. Laco şîya , çi baqil o. Haq rajî bo ci ra. Elon ke çîne bo mîrçikî çime ma vejenê.Xora o non dano ma. O çînebo ma geste ra mireme.

    Wusiv a dima ra kî nafa Elonê to vat kam ke kamî de zof tekîlîye de ro  û qayîlbeno înan keme odayanê flortî. Xususî ca de ame têlewe.Ûja sekenê , bikerê. Tabî neyî zî serba ma keno. Îyê ke waştîyê xo çînê, nêzewecîyê înan re hevalan vîneno. Sere kî dolaran ceno fiqaare.Perê xo çînê se bikero.? A nika miletê ma yo khan ke wes bîyênê neyî ra … vatenê. Khalik û pîrîkê ma modernizm nêzanenê. Çêvesaye neyî ame tirkû ra milq zî hêrna . No hewesê Manûkyane,  Madame Claude û Dennîs Hofî keno . Tabî dîna yê eyî ya. Cayê ra kemî nêmano. Çe wû, odu , modu zî rakero  xo rê.Kamî pêgûrewto. Elon orkestracibaşî bî. Nika jî K….cî başî,;😉 A o qelbo ke ti dest nana pa qayîlbena, nika to ke beçike nêpa endî adir -kile vecîna.

    Wusiv na pê coyî  tayê zî kewtê na werte , vanê Elon yahûdîyû rê dismenîye keno.( antîsemîtîst vanê;)) Coka tayê şîrketanê girsan  zî  X protesto kerd. Reklaman nêdanê. Elon zî milqî kerdî înan ra. Vat ‘’ Nalêtî şêro sima, s…..bê, şêrê. Sima nêşîkînê mi şantaj bikerê.’’ Hêrî, sayeke nêzanê ke eyî de zî Yahûdîyenî esta. Çînebo zî qeyî dismenîye bikero ke yanê? Sima reklam nêdê sebeno, îflas keno çiko? Dîna eyî deste ra. Towa nêbeno ci rê. Sima qina xo rê wayîr vecîyê. Ha wo AB yî kî rûwalê cengî ra Elonî rê, yane X î rê sorûştûrma kerde ra. Pêro bîyê jû pê eyî de kewtê govende. Hasa to ra cîyê kî nêvezenê..Î gîyê eyî borê..

   Fîlîmê Elon yo pêyen kî vajîne endî hebe zî qalê miletê bînî bikerîne. Elon vizerî nê pereyî zî cayê de vat domanû bîyarê. No ame tirku ra ewuk gurewt sebî, nêzan. Çend tenû bîyarîme nêvat tabî. Tabî ci rê qut, pereyî lozimê. Dîna domanan bîyaro ke şîrketê eyî qezanç bikerê. Ero pere sima deyra yê, sima rê rehet o. No feqir fiqare domanan bîyaro , çutur qayîtkero? Îyê ke ardê geste ra mirenê. Vace ti so tayena domanan bîya. Namê domananê xo zî jû A, ju X , Ju zî  Y no pira.. Jew na ke bî namê eyî zî wa Z pano. Guna ma ra durî şero ,vanê xêr be lacê xû yê ju zî nêkeno. Lacek neyî de qeseyî nêkeno. Vace ti virende domanê ke ardê înan de rind be, î to ra has bikerê, hona so şarî ra vaje domanan bîyarê. Hênî nîyo Wusiv ero?

    Wusiv honde Elon beso. Kayê eyî nêqedînê. Xora hawo çor-ponc rojîyo Mark î(Zuckerberg) sey Twitterî, X Î cayê kerdo ra. Threads. Yane xape, la, têll.. Elonî rê rakîb amo. Wa jubînîî nezelîyê vinderê. Belka o X î Ex keno. Ya kî keno Y. Çêfê ma yo. Endî her çî tam têwerte beno.. Genetîgo zaf weş. Ala Mark xape erceno vilê kamî, kamî xelesneno! Yê Markî nika teyna Avrupa de esto , eke ame îtya test kenîme însala.  Tayê vals kî uja bikerîme , towa nêbeno. Twitter ra zaf xêr dî tayê kî Threads ra vînenîme.    

   Wusiv kayê Kirmancan usn. zî berdewam. Ma va Twitter bîyo Ex , î zî tene benê sakîn. Dee gos mede.  ‘’ Kutik o şîya beno sipe?’’ A xora  na cengê fîlîstînî vecîya uja rind bî têwerte ra.Milet rind kewt çire. Jubînî werd.  Vace ero sima re çi, ma rê çi . Kam çi dano ma?. Ma her waxt hêşîrîyederîme. Serba xo , serba ma qeyî kes têwerte nêkûyîno, çîye nêkeno? Her roj jû cencê ma darde kenê. Her ca de miz û dûman. Hetanî nika kamî ma xelesnayîme ke , nika kî bixelesnê.  Tayê zî şew peroz vanê ‘’ Zonê XIzirî, zonê Xizirî’’ O Xizir be sima nêsano. Ma qeyî xizmete nêkenê ? Qesû rê pêtî yê. Îlam ke milqîyan re. Hata desta sewdir uja zugûr de rê. Hewn zî çîno nînû rê. Boyuna saydî de rê. Kam kamî aw keno , nêzana, belî nîyo.Timarxane yo. Doxtorê serî kî Elon. Doxtor ke bom bî , nêweşan ra çi vecîno ke. Pîrî de kî îman çîne bî rayver, koçek û tolivî ra çi vecîno ke?

 A dêka mi ke wese bîye Yalan Ruzgarî seyrkerdenê, uja jew cînîke bîye, namê xo Cîle vîye. A ke vecîyenê, vatenê ‘’ a na kirewere’’ Dêka mi ke wese bîyenê, Twîtter bidîyênê vatenê ‘’ Pepo îtya cînî camêrd  ferq nêkeno , pêro kîrewer ê. Yalan Ruzgari yo.’’

  Wusiv no X tam cayê Alî Çelîgî yê foterinî yo. Eyî xora mane fetelîyenê ke kamî ra milqî bikero. Nêzan ti zana o rocê şîyo vere înşaatê de vineto. Karkerî ra vato ‘ Ti kemî gurîna.’ Îşçî vato’’ Apo ez qeyî kemî bigûrîne ke? Ez tam gurîn.’’ Ap Alî cero ci vato ‘Ti de m… minê ke ti kemî nêgûrîna?’ Îşçî vato hasa apo, ti qeyî hênî vana! ’’ Apî kî vato ‘’ eke hênî yo ez de … tonîne.’’ Karkero fiqare hênî sas bîyo mendo. O Apalî hênî gostarme bî. Cînî ci ra remenê. Her qese kerdenê. Camêrdîyê îşte.. Jû ewûkê xu yo . O ke çînebo nêzan sekenê!   Vanê ‘’ Camerd dostê ponçî yo, dismenê sarî yo.’’

   Wusiv ero rind ke no Zazakî News esto. Ma xo rê derdanê xo ,- her çîyê xo nusenîme. Hema milet rind wayîr nêvecîno. Nîyê ke son sewdir ‘’’ ziwan, zon, ziman ‘ vanê î zî  zêde aleqedar nîyê.. Mordem tene bare keno, dano naskerdene. Nêzan ke î çi wazenê? Kes keşî nêwazeno. Nêwazenê ke ju avêrî şero, virendîya înan bijêro. Vanê nêbo namê jû vecîyo ke rind binusno. Pêro vanê ez, ez , ez…Îyê ke ma vatenê ma xelesnenê î  zî hênî. Elîtê ma Kirmancu qe nêoncînê.

   Wusiv a rojî kî  î hevalê tu yê Kîlîseyîjî, kuresijî Zazakî News de nûşto , vato ‘’sarê Mamekîye binê hardî de şemsîya kenê ra.’’ Ero vaze to rê çi, sima rê çi, ma kotî şemsîya keme ra,?!. Îta Avrûpa nîya, îta komunîzm esto. Kapîtalîzm ya kî lîberalîzm çîno. Ma de azadîye esta. Ma belka zerê çêyî de kî şemsîya keme ra. Sima şîyê qina xo sana a Avrûpa, karê sima çîno,pê ma xecelînê,uza zemê ma kenê ancax ke. Rind ke Haqî o zon do sima. Ma rê aqil lozim nîyo. Wusivû dawatê loxe mekerê, Kuresû rê, usn re sebîyo? Haq nêkero! towa çor mor  kûyo pira? Eke  pêtî yê ebe xo bêrê, şerê loxe bikerê. Ya kî Meqarîyê, vengê xo mevezê, î kî şerê vere şîvîgûnê sarî de,  platzû de, şstrasseyan de şemsîya rakerê. Belka cor de Euroyî yenê ser.  NÎyadê eke nê a şaîre Wusivu verdana nînû  ser, î mordemî zaf wes loxe kenê..;:)  Mavazê nêvato..

  Neyse Wusiv raştî twîtter, X  sene timarxane yo ro? Miletê ûcayî rê îtîmat nêbeno. To vake meso. Mi ti gos nêda. Adirê xo dard we. Mordem ke musa reyna nêvindeno. Beno bomê uca yî .Ez ge ge caverdan , vejîn. Dima ra vengê zelzeleyî ke vecîya pêyser son. Mi ûja tayê çî nûşto. Van ez ke merda bale mi dima ra tayê çekûyê mi bimanê. Hem zî hesab ke çînebî ti nêşîkîna cikuyê, coka son. Ez nika anca uja ra rema. Honde beso , ûwo ke hatanî nika mi nûşto beso. Belka ti zana la to rê jew meseleye qeseyî ken û endî qedenen. Meseleyê bînî kî mektuva bîne rê …

  Pasayê roze şîyo ke lajê xo rê veyvike bîyaro. Veyvike gûrewta kewtê rayê. Tene ke  rayê ra şîyê veng koto re …. veyvike. Tir kerdo yane. Tabî milet, veyveçî pêro hêşîyê pê. Pasayî serm kerdo. Cero ci vato’’ veyva mi pîzeyo virende lacek ana.’ Tenena şîyê, reyna veng koto re veyvike.Pasayî vato ‘ veyva mi pîzeyo diyen de zî lacek ana.’ Tenena ke şîyê reyna veng koto re veyvike. Pasa cero ci vato ‘’  Ala nîyê ke to ardê virende înû weyîye ke, beso.!’’

  De xatir be to Wusiv!