Ozcan Yımaz

Rozdayê/rojhilatê mabenî de oncîya miz û duman o. Îsraîl û Fîlîstîn de tankî, topî, tayreyî, bombeyî, pîsto û tifongî, kardî û simşerî… oncîya jubînî kisene! Oncîya can cene, adirê jubînî dane we, wele kene jubînî ro! Gonî berbîya je laşerî sona! 

Zûzaqê hunerî de ju gûrûbe bîya top seveta şerê Gazza beyanname kena û şerî mahkûm kena. Polîsî desinde dorme ro ci cene, sare û lingû de cene kaskene ercene arebe bene. Ti vana xora tecîr o namdar Hemo Canbaz mezela xo ra vecîyo, tûskî, kelezeyî herîne vile linge ra gîredano erceno motorê xo beno! Her kesî dest de Iphone qeyd kene! 

Hayleme, hûrhûrit, her kes çîye vano:“nê domonê ma xora sarî rê pêtî yê, ma ser ro kî her roz bombeyî vorene kam vengê xo vezeno, dugel ê misilmanî ça vengê xo nêvecene, hala vindere Rûsya se kena, Îran se keno, Tirkîya se kena…”. 

No heremê ma de her kes qalê haştîye, birayîye, têdûstîye, medenîyet, dîn û îman keno. Faqat hata nika ne dîn û îman, ne hot vechî, ne se û çor kitabî, ne di sey û vîşt û çor nebîyî na gonî, no zûlimî rê nêbî manî, nêvindarnayî. 

General Zengî ra vato “ti se vana, nê dugelî, lîderî, mesûlê hetê ma se kene? Çira nêşîkîne nê zûlimî, na neheqîye wedare, na gonî bivindarne?” Generalî  vato “no kar karê mesûlûnê ma nêyo, bê Amerîka nêbeno, Amerîka! Milet sas bîyo mendo, vato “teyna General mendi bî, o kî ha wo endî Amerîka goyneno!”. 

Generalî vato “sima mesela lazê cîranî zonene da”. Gûreta ci rê na meselela qeseyî kerda: 

Roze ju dewiz sodir çîke ra raste lazê cîranê xo beno. Nîyadano ke lazekî  xap esto ra vilê manga kas keno beno.

Lazekî ra vano “apo gorî ti na çîke ra na manga kas kena bena kotî?”

Lazê cîranî kî vano “apo ez ben dewa bîne de gayî dan”. 

Mordemek nîyadano ke no domon o qişkek fîşto ra manga ver. Sas beno maneno. Xo-xo de vano “no domon o soye guna wo, na çîke ra fîşto ra raye, honde raye, ga, manga, honde heywanî willahî binê lingû de sono!”.  
Lazekî ra vano “heww ti bena ya! Ma qeyî pîyê to çinayî ver der o*? No kar karê pîyê to nêyo?”.

Lazek kî cevab dano vano “apo pîyê mi nêbeno mûhaqaq boxe lazim o”. 

Nika kî bîyo fênda dugelû, lîderûnê hetê ma. Milet dest de heşîr o, nêzoneno ke se bikêro.

Seveta haştîye, birayîye, têdûstîye, haq, hûqûk, qeyde, ûsil naskerdene pî, kal, ecdad, kitav, nebî fayda nêkeno. Mûhaqaq Amerîka lazim a. No muhitê ma de hata ke Amerîka mevazo vinde ne Îsraîl ne kî kes vindeno, çîye nas keno, haqa keşî qewil keno!
Ama Amerîka kî mizawir a, neheq a viren a, ci rê mûhaqaq menfaat û fayde lazim o.

Çinayî ver der o: yanî herû ver der o? (tr:eşek başi mi?).