Ozlem Guntaş

Eşq  dîna de qalkerdîş û pênaskerdîşê xo  tewr  weş, xorî û çetin hêşo. Dîna sewtimale eşqî sere virajîya . Tewr lawûkê, deyîrê  weşî, şîîrî, hîkayeyî, romanî, destan û sanikî;  eşq, sewda sere viracîyê û nûşîyê.  Dîna de çîye çîno ke tede eşq çînebo. Hende hêşo qewetin û xorîyo  ke, serba eşqî mordeman xo û zobîna mordem kisto û xelesno.

 Mecnûn serba Leyla bîyo bom, gej,  gino çolan. Ferhatî  serba Şîrîne koyî lone kerdê. Julîete serba Romeoyî jehr simito. Tahîr serba Zuhreyê  zîndanan ra îşkenceyan ra vêrdo ra û pêynîye de parçe parçe bîyo û hurdîne zî canê xo do. Kerem û Asliye serba jubînî vêsê u bîyê wela adirî. Gorê mîtolojîyê Yunanî  rîyê eşqê Parîs û Helene ra Trûva gina waro. Roma de Antony virara Kleopatra de canê xo do.

Mem serba Zîne gino zîndanan, pêynîye de merdo û Zîne zî eyî dima ra damîş nêbîya û serê mezela eyî de berbiş ra can do. Sîyabend û Xece  serba eşqê xo remê, vejîyê koyê Sîpanî. Pêynîye de serba jûbînan canê xo dayê. Sultana sarayîye zerrîya xo kewta  Zembîlfiroşî, serba ci pêynîye de xo kisto.

 Sewda hende çîya têşîrina, muhîma bîya ke serba aye saltanatî rijîyê. Mêrdîman  serba ci estore xo ver, koyan, welatan serde şîyê. Serba ju têla porê waştîye pêrodayîs vecîyo û haskerdoxan xo kisto. Serba sewda mordem serran ra waştîyanê xo sere vineto. Belka zî dîna de qe serba towayî honde acîye nêoncîya. Tewr acîyê girş rîyê sewda ra amê ontene. Qe  jû cerabîyayîş  waştî  ra cerabîyayîş ra acîye nêbîyo û mordem nêvêşno. Qe towayî mordemî hende acîya eşqî nêfîşta berbîş. Mordem serba eşqê xo, xo feda kerdo û sewda xora texelîyo.

Gorê jû efsaneyî  ‘’ Jû cînîke esqê bilbilî bena. Bilbil qefes de ro. Sûltan Sileman zî esqê cînîke beno. Cinîke ra vano mi bize. Cînîke vana ‘ Ez bilbilo ke qefes de ro  eyî ra has ken. Ancax ti eyî raverdê ke ez to de bizewecîne. Êke nê ez na sewda ra nêtexelîn.’ Sultan qebûl keno û Bilbîlî waxto ke Gulsosinê payîjî bî ra verdano ra. Cînîke  Sultan Silemanî gena.’’

Dîna de ke Eşq çîne bo, dîna jip û jîya wa. Tam û tum çîno. Yanî acîya eşqî bîle weş a. Qe jew hîs sey eşqî, acîya eşqî mordemî nêdano vatene. Yane eşq ke çînebo kamcî hêş mordemî  rê ,  çekûyanê  ‘’ Erê Canê Canê melema mi canê’  ‘’ Tu hem derdî hem dermanî’‘ ya kî ‘’Ti meberbe pîjangê to benê hît’ î dano vatene?

 Dîna de keso ke eşiq nêbîyo û acîya eşqî nêonta çîno. Qe  serba jew hêşî mordeman xo feda nêkerdo. acîye nêonta. Mîyanê cengan û qetlîyaman de zî, wertê gonî de zî însanan anca sewda  canêverda. Heyat qedîyo, la eşq nêqedîyo. Her wext zî  cuye de tewr çîyo muhîm eşq bîyo û eşq bîyo. Hama hama yê her keşî zerrîya xo kewta jû û hîkayeyê de xo esto. Zobîna keşî de bizewecîyê zî,  her çî xo vîr ra kerdo, labelê sewda xo xo vîr ra nêkerda.

  Dîna de ke eşq çîne bo  dîna tip û tala. Vengane ya, talîya. Eşq  tirîja hewz û kesk a. Sur û zer o. Kewe û çeqer o. Şîya û sipe yo. Eşq tirij o. Eke sana mordemî o kes endî o keso viren nêbeno. Çerexîno, vurîno. Eşq axûyo şîren o, şerbet o. Simena, simena mird nêbena, nêmirena😉Eşq lorîka de derg û dila û tewr weş a. Îlam ke ebe zonê xo lorîke, heskerdîş, eşq qet çîye de çîno.                                           

Dîna de kamcî qeseyo ke mordemî sey ‘’ Zerrîya mi kewta to’’ şa keno? Na dîna de ke ju to ra nêvato ‘’Zerrîya mi kewta to’ qe meciwîye deha rind o. Ma serba eşqî yenîme dîna û serba eyî mirenîme.

Seke Fuzulî vato ‘’ Dîna de çike esto eşq bîyo, uyo bîn qal û qir bîyo.’’

…Ez kî vana bêveng ra

   No welatê vêşayî ra

   Hardê şaîran ra

   Hetanî ke ti nêmerda

   Teselîya to nêkewta

   Dîyaxê to nêbirîya

   Eşq zî nêvecîno

   Na Zerrî ra…