Ozlem Guntaş

   Hewa bi hewa mêrdîm estê dîna de. La mêrdîmî ke yewî de kewt tekîlîye gere zonax û biweşî bo ke mêrdîmanê bînan de bêro hure. Zanax û bisaxlik nêbî boyuna, xususî zî tekîlîya cînî û camêrdan de , yanê haskerdene de cuye hem xo rê hem îyê bînan rê keno zehir. Çimê mi de di tore mordemî estê. Yew , ê yê ke cûya haskerdexonê xo kenê şen, zergûn, şerbet û şiren, qiymet û emeg danê, xatir zanê,ê. Yew zî îyê ke cuya haskerdoxanê xo kenê çetin û ceneme, xatir û qedir qiymet nêzanê, ê yê. Îtya qalê nînan kena tene. Xora, zulum zî îtya ra, tekîlîye ra destpê keno.

    Kesê ke zêhrînî yê înan rê tekîlîye, eşq sey kayî ya. Çi wazenê yan zî çi nêwazenê belî nîyo. Boyuna strateji, taktîg,. Jey asme fazê xo deyrayê. Hîsê xo boyuna vurînê. Ne yar ê, ne nêyar. Ne estê, ne çînê. Ti qayît kena to de zaf elaqadar ê. Heto bînî ra zî qe towa nêvanê, xatir zî nêwazenê lal û bêveng asman ra benê vîndî. Tewr waxto teng û xirabin de to ju çêkû rê hesret verdanê. Sayeke fek û destê xo jêy hêşîran giredayîyê. Hesîrî bîle hende înan pêxîl û cîmrî nîyê. Çar- panç asme de reyê ke vecîyayî, qesey kerd zî kenê serevde, vatîş kenê û qafika xo zobîna cayan de ra. To de camat de rê, labre zobîna kesan de zî aleqadarê. Yanê a vîrîste de nîyê. Kam çi zano kewtî saydî de rê. Tenena rind dima yê, tenena saydo rind sayekenê û benê vîndî. Ti vana endî şîyê, mi rî ra bîyê. Nîyadana ke têpîya anca vecîyayî werte. Sayeke qe towa nêbîyo, qe neheqîye nêkerda. Ne qusir ne ozur zanê. Nêweşîye, edebîyatê maxdurîye usn. kenê.Onca ê maxdur ê yane. Ju waştîşê tu yo weş, rexnê tu yo şîren zî înan rê zaf tal û bar yeno. Ju sate qalê tu yo weş nêancenê, yan zî xo hênî musnenê. Çîyo weş û delal boyuna kinenê, sabote kenê. Der û beran de zî boyuna însanan ra gerecîyê. Sayeke ebe xo zaf saf , mosim û pakîyê, mileto bîn xirabino. Boyûna romantîzmê remayîşî, teynayîye kenê. Reye zî nêvanê ke acep ez kamî rê xirabinîye, neheqîye kena, kerda?! Mi kam dejno? 

   Îyê ke mêrdîmê zehîrîn de tekîlîye de rê esas zanê ke nî nîya rê, no dongu yo qisir, hûşk nîya dewam keno, cuya û înan xûya înan nîya ra. La endî hata o wext teyî tekîlîye narû, girê xo esto, coka şevkat musnenê û empati kenê. Yane yew form ra tekîlîye dewam kena. Hem zî endî î zî bisaxlik nîyê.Endî gonî kerda vîndî. Teyî bi hîsî ra tekîlîye naru, coka rehet rehet nêtexelînê. Hata pêynîye sonê. Vanê ‘’kewtî ke bî barî uca bivişîyo.’’ Yane hal bi halî nêvişînê. Mordemê zehrinî giran giran çuturî ke kerm dare weno hênî bin ra hem cîgeran hem has kerdîşî wenê.

     Yew mordem ke aşman ra bî vîndî, cewab nêda, eke ame qebûl kerd zî , o mordem rind nêbeno, qedir qiymet nêzano. Tam dêlmaşt endî hênî museno. Vano keyî canê mi wast son, key wast geren ra. Dergahê Mevlana yo. Çi beno bibo, ez se kena bikerî mi qebûl kenê. Xo qumasê hîndî vîneno.Vano caranî kes ma ra nêtexelîno. Hema nêzanê ke endî bin ra giran, giran îtîmat û îman qedîno.Nêzanê ke ma ju zerrî de hatanî ke has benîme, îtîmat benîme eştîme. Nêzanê ke na dîna de keso ke ti ci ra nêtexelîna çîno. Nêzanê ke eke bê hurmetîye kerde, ozur, qusir nêzana, xeletîye de ke israr kerd, ebe xo bena kemî, kena vîndî. 

    Mordemê jêhrînî qe xeletîye û nêheqîya xo nêvînenê, qebûl nêkenê. Ti înan rê şew peroj destane vajê û serenad bikerê, ewlîya bê zî şa nêbenê. Emeg nêvînenê. Qedir qiymetê vîrîste, game nêzanê, ya vizerî de rê, ya meste de , yan zî dormê xo de aleqedarê. Çiqaşî has kena bike onca xo teyna hîs kenê , to zî teyna verdanê. Zobîna qiymet danê herkeşî ,la to rê zulum kenê. To jû çekûyê xo ra mahrum verdanê. Sey vampîrî gonîya to oncenê. Ne nezaket, ne şevkat ne famkerdîş…Boyuna emir.. Ti serba înan deryayan ra okyanusan ra vêrena ra . Î serba to ju vaye ra ranêvêrenê. Nîya nîya ne dîyax ne ûmud , ne sebir , ne îman ne zî hewes verdanê zerê to de. Mordemî canê xo ra kenê bêzar.

      Mordemê zehîrîn ra ti ancax mat bîyayîş, maxlûbîye qebûl kerdîş û kayê eyî ra vecîyayîş ra xeleşîna. Zobîna çare çîno. Çike’’ kutiko şîya sipe nêbeno.’’ Xuya keşî nêvurîna.‘’ Eke înan de tekîlîye rê dewam bikerê to rê zerar o. Xora ti înan de şa nîya. Roj û muxirbeyê to her ke şî benê tarî. Rind xerepîna , sona..Cuya to tarumar bena. Cuye de teyna mendene, teynayîye mordemê jehrinan ra rind a. 

 NOT: Wendoxê qedirgiranî!; ez vajîne mi no nuste de psîkologenî kerda.;;) Xora ju psîkologîye keme bîye mi ra. A zî bîye temam. Endî mi rê merdene çîna.;)) Sima pêro weş û war bê!!