Verê çimanê mi lêl o
Kerwanê kesrete vêreno

   Şilîyê di rojî yo nêvindena. Hetera zî va yo de xedar yeno. Kesrete zî bîya va û şiliya adirine mi bena, varena mi ser. Qe mezal nêdana.Na payîz por ra hata nenik têde çimayanê mi û çêmanê mi de hesrete pêl dana. Payîzê emserî sayeke usare mino pêyen nîyo. Nêwazena gama xo teber erzîne. Teber de qayîtkerîne. Emser nêwazena darî pelganê xo birişnê. Mi ke herd de  jew pelge dîye , dara de bê pele dîye zerrîya min a bele oncîna we, zÎz bena û kûna tarîye.Hestîrê mi nêvindenê, solixê mi nêno. Silîye ke varê, va ke ame ez rind tersena û xof  kuno zerê mi. Çi ke rişîyayîş her qe şî beno nezdî. Coka nêwazena şilîye bivaro û va bêro, darû  rut û repal verdo. Nêwazena xezalê daran biverdo de, daran seyî verdo. Eke biverdo de ez zî sey daran seyî manena û emser usarê mi nêno.Na payîz mi ke dara pêl çeqer, pêl senik û hard de zaf  pelgî dî gonîya mi bena ja, linge mi cemedînê, ez royî verde û sey Wusivî  quyîye de bêçare manena . Vana acep ez daran rê ke minete bikerîne , vajîne ‘’ ez hetanî ke resta waştîyê xo pelanê xo vayî ra bipawê û merişnê.’’ Nêzan mineta mi qebûl kenê?

      Mi tim payîz ra, silîye ra, haskerdenê. Ez zî rojê de payîzî bîya. Pêlgî ke rişîyenê mi vatenê birîşîyê ke ûsar bêro û kewe bê. Mi rê ûsaro pêyen bî. La nafa hênî nîyo. Emser  ez ne wazena silîye bivaro ne zî vayê Dêrsimî yê asê bêro û pelanê min û  daran birişno. Destê mi ra bêro ez vecîna teber vere daran de vindena înan va û şilîye ra seveknena ke hatanî roca vûslatî  pelanê xo meverdê de. Çike pêlî ke verê çimanê mi de rişîyayî ez  hênî zana ke ez û o lacek nêreseme jûbînî.  Pêlgî ke rişîyayî o lajek endî qefelîno, rawa mi nêpaweno û mi xo vîr ra keno. Ez nîya vileçewt, bêkes û  teyna demserrê kesrete de manena. Ez û royê mi dest û lewanê eyî rê hesret na dîna ra sonîme. Pêlgî ke rişîyayî ez hênî zana ke, ez î lacekî qe nêvînena û  hîkayeyo ke ez serre yo nûşena o zî qedîno, pêynîya eyî  zî yena. O hîkaye roman nêbeno.  Hema ez zaf wazena ke o hîkaye roman bo.

      Tebera vengê silîye, zere de zî bowa de weşe yena pirnika mi. Na boye, boya vîlîka wareyan, boya Pîltane ya. Çar demserrî ne renge xû yo çeqer û zerd ne zî bowa xo kena vîndî. Pîltane, çend serrî yo ke dormê mi de, verê pirnika mi de ra. Solixê mi kewto zerê aye. Endî bowa ma têmîyan bîya, kota têwerte. Coka mi par nê wextan; bowa xo, ebi boye,pîltane ra, jew zî dismale û têla porê xo ra ê lacekî rê rûşnênê ke bowa mi bijêro û mi xo vîr ra nêkero. Dima ra mi rêça eyî kerde vîndî. Nika xeyal kena ke mi roja ke o dî , nînan zî xo de berî.           

  Ez nika  wazena   waxt  vindo. Rojî giran bê. Payîz nêqedîyo. Pelgî daran sere bimanê. Ez nêvecîna teber. Tayê rocan şewe kena şewdir. Şewdir kuna ra, şan de tarî ke bî wurzena ra. Vengê bilûşkan ke ame zerê mi qûrfîno. Ez hênî zana ke o bi va yî ra pelanê daran zî jew reyê de qurfneno keno hard. Ez zî înan de ginena hard. Ters ra perdeyan ranêkena. Vana keşkena hewrî şerê, asma pirpancese binê hewran ra vecîyo, şewle bido û pelgan bisevekno. Ge ge roj ke vecîya, mi ke qayîtê teberî kerd, eke bivenî pelgî bîyê çeqer û pelax , çime mi ke gina re ci , ez jî bena pelax , permelîna rû. Sayeke axir waxt yeno. Zerê û çimanê mi ra gonî sona. Desinde perda kena qapan û  kuyna zere.

   Ewro roj ke vecîya mi ebiters pençere kerd ra.Silîye nêvarenê. Asmen hewz û kesk bî, tîja rindeka û bimbareke vecîyayî bî. Mi qayîtkerd ke çinara ke sarê mi sere pêlgê xo ju di tenan ra qeyîr pêro bîyê çeqer. La dara ke mîyanê çinare de ra a hona kewîya. Qe jew pelgê xo nêverdo de. Sayeke aye rê usar o. O waxt dîyaxo de girs û zergûn kewt zerê mi. Mi vat ke serê na dîna de tayê darî zî sey na darê pelganê xo zaf hereyî rişnenê. Qatî verê çeberê ê lajekî de zî way û birayê na dare estê. O lajêk zî a dare rê minete keno. Vano  ‘’ Hata ke waştîya mi amê pelanê xo merişne.’’                                                                  Ez zî  hona ke pêlgî nêrişîyayê roja ke varan vareno, tijî çîna sona. O bizano ke tîja eyî ez a…

Na payîzî

Hîrê mi sono..

Anca to wazena

Xeyalê to ra xo xecelnena

Bîya heşîrê va û pelganê daran

Kesrete rind bîya giran..

Kewta re lingan û perran …