Ozcan Yılmaz

Germê amnonî yo, dîna vêsena, saye ke adir voreno. Usivê Usê Zengî, nami dîger General Zeng, gozega ceketê xo gîreda, peynîya postolûnê xo sikita, çuya xo na ro hermunê xo ser qayîte Zûzaqê Hunerî beno. Vano “têww xojî ve/bi ma bo, çi rindek dormê masa de bîye top”. Vano “amnon ke bîyene germ, mal (biz û mîyî) kî nîya bîyene top sarê xo kerdene binê şuya merxî. Nika kî bîyo fênda miletê ma”. 

Veng dano bi garsonî vano “mi rê çaye bîya”. Garson cevab nêdano. General vano “nêro namê neyî çiko? Mêrikê vano “Bover o”. General vano “ye eyî ye bînî?”. Vano “Elînas o”. General vano “ye a çeneke?” Mêrik vano “Rodîna”. General qarîno, xaxê pîyê pêroyîne moreno. Vano “namê pêroyîne zonê ma ra yo, ama çekuye zonê ma nêzonene”. Vano “zonê ma ra name nane pira, tey zonê ma qeseyî nêkene, ma ça Omer, Osman, Ayşe… pira nênane!”.

Ju vano “ya Usiv ya, rametîya Heqî ro merdûnê to bo, qesa heqe rê mordem (merdim) se vaco, zonê ma darîya we şî, kes qeseyî nîkeno!”. 

Masa bîne ra ju vano “kîvram netîceya avêşîyayîsê (kalkinma) kapîtalîstîkî ya, bibo ke roze şartê şoreşê kulturî bêre tê are, gune mordem şoreşê kulturî rind tahlîl bikero….”. 

Ju yo bîn vano “ya Xizir, ti vana welenge do neyî de, oncîya dim da xo ro hetê Çînî Mançurî ra şî…” Vano “ero qesê amo ra to dust ama, milet dormê (der û dor) ma der o. Ma qalê zonê ma keme, zonê ma!”. 
O yo bîn kî/zî vano “ajîtasyon meke yahû, îta fikrê xo vame. Çîye ke analîz kerd çerçeve yo teorîk kî muhîm o”.

General vano “o çerçeve sarê to boro…” Vano “xora çewres serrî yo ke to o çerçeve gureto xo dest fetelîna, ci ra çi xêr dî?”.

Şinatkarê fotera xo masa ser ro nano ro, herdîsa xo mîşt dano vano “birayenê, wayene zonê ma zonê Xizirî yo, sima ke Heqî naskene Youtube de qanalê mi taqîb bikere! Zonê ma rê wayîr vecîye. Sima ke nîyada yamû yamû xo vîrî ra mekere, o zingil (🔔), nîsanê abone bîyayîsî, bitikne, Like (👍) kî bikere, derxîye mekere, çiqaşî ke abone be, çiqaşî ke bitikne honde rind o!”.

General vano “ya, ma ti xora layîqê zingilî ya, ye verê kamera ya. Qanalê to pêro milqî yo. Hala zingil kî şêro uza vindero, luzîmîya xo çîna. Honde ke wazene ez sima ra milqî ken, mi rê Like bikere xora tede xêre ke esto pêro pîya eve/bi Like xeleşîme!”.

Profesorê dot (do het) ra Usivî gos dano. Gula xo keno pak, kravata xo ya hewze keno sist, vano “uffff germ o, fateşayme ra, mezgê ma vileşîya ro”. Vano “Usivê mi, sabrê xo teng meke, huner de, akademî de ayb çîno, kifir û milqî ayb nîyo”. Vano “Goete vato, ju milet ke…”. 

Şaîre mezal ci nîdana ke qesa xo biqedeno. Vana “ti ke Xizirî nas kena reye kî qalê Goete-Moete meke”. Vana “xora roze ke qalê Goete mekere ti gerr vezena, no zonê ma se beno, zonê ma?”. 

Profesor vano “mesele meseleya name kerdena, nas kerdena, ye alfabeyî ya. O alfabe yo ke tede harfê çh, th, cz, dz, tz çîne ez alfabe ra say nîken. Gune însan sentaks, fonetîk, fonolojî, morfolojî rind etud  bikero, zof muhîm o, eke nêbo, nêbeno. Mevaze ke nêvato!”. 

Masa bîne ra tek o de bîn vengê xo keno berc. Bi tirkî vano “ma Almanya de xo ra vame Zaza, ma Zazayî me, Zaza, Punkt!”.

Ju turîste porê xo yo gizikin gîredana vana “Mais/me non, mais non!” Vana “qedayê to, o sene qese yo? Kal û ber nat (no het) ma xo ra vame Kirmanc”.

Ju herdîsin, bi tirkî, vano “can ê delalî, zonê ma teyna ye Xizirî nîyo, ye Şaxê merdan, ye Şêrê Yezdanî  Elî yo… kes endî raye, usil û erkan nîzoneno, asîmîle beme…”.

Ju Kurêsiz vano “ti bi wele kuye! Xurime zimelî, xaşîye herdîse to ra yê, ti Haqî ra nîtersena! Sodir hata son de vana asîmîlasyon. Kuyo sima towa (teba) zonê ma qeseyî kene, namê jîyar û dîyarûnê ma, ewlîyawûnê ma dekernene? Namê ma kerdo Bekteşî! Namê Kurêşî, Duzginî kerdo hacî!”.

Germ ke zor dano, garson ano legane uwe/awe kuno binê masû  ra. 

Hesê Ejdayîrî garsonî ra vano “ûla mi hona newe porê xo boya kerdo, a uwe mi ra dur bere. Ana pisqinena porê mi ra Xizir bo to ercen binê lingûnê xo gever ken”. Xo hetê herdîsinî ser çarneno. Vano “ûla herdîsin, yahû sima derdî kerde zerê ma. Sima geste merdene geste! Vatene ha heylo proleterya! Nika kî ma rê bîye pîr û dewresî. Gostê qirvanû, xêrê merdû wene, kurdan kene xo dest boyna dizonûnê (didan) xo kene pak fetelîne. Ûla kes çîno tene tiramî bîyaro berco binê lingûnê sima, hala kerameta sima bivînîme, hala sima çiturî karene remene. Tore ke Qurane wanene yahû, ça camîye nêsone!”.

Ju zimelin, kirmanckî û tirkî keno tê werte çîye vano. Hem vano hem kî huyîno, ha ha ha… Henî/winî huyîno ke ti vana kerge qutnena hakê xo kena! Qalê mebusenî, Unesco, Avrupa, tertele, ata-mata… keno. Kes çîye fam nîkeno, ne kî gos dano ama vano “ha ha ha boyna” huyîno. 

Şaîre vana “têwww uwa/awa domonûnê sarî bêro sima bero”. 
Vana “cincinî kî ra vato ti çira sewe bi sewe yena xo ercena adir, tede vêsena? Eyî kî vato “heketa (haqîqat) adîrî zerê adir der a”. Nika kî bîyo fênda sima, heketa zonê ma zonê ma der a! Eke pêtîye çê xo de, domonûnê xo de, karê xo de qeseybikere jubîna kî qesa tol a, lafuguzaf a”.

General Zeng vano “şaîre raştî vana. Mesela qeseyî kerdene ya!”. Çuya ke dest der a bar keno vano “ero boro almancik, ti Hans a, Rudîger a, çi qarnaşî qotik a, hala çîye perû bide mi”. O kî vano “Îmmer Gelt, pere pere pere! Ti perû se kena?”. Usiv vano “se ken, ken a tîraka to ya kore!”. Vano “sima ra towa nîvejîno, son Elon Muskî ra robotû herînen endî robotû de zonê ma qeseyî ken. Vane Japonya de ju robotî hewa Çuxure vata, damîs nîbîyo bervo taşele bîyo, qedayê eyî ra sima ser bo”.