Cuyayîş de keyfweşî, xemgînî, hêvîdarî û bêhêvîye têdir şinê. Roj esto zerrîya ma weş a roj esto zerrîya ma teng a. Roj esto merdim nêwazeno çîke nêko, hema cayê xo de vindo, xo bido mexelî û bi saetan sey heykelî cayê xo de vindo. Roj zî esto merdim sey morceleyan o. Cayê xo de nêvindeno. Çi kar bêro verê ci keno. Pê keyfweşî û bi eşq.

Raşta ci şarê ma şarêko zerrîteng o. Çi dîyo çi nêdîyo! Feqîrî, êsîrî, surgun, kişyayîş û bindestî… Mîyanê êna yew şarî de merdim tenya bi sereyê xo senî beno keyfweş! Psîkolojîya merdimî ser o tesîrê halê şarî zaf o û ge-gane zî eno tesîr esas o.

Cayo ke ez nika Dîyarbekir de tede şuxulyena, wayîrê ey ge-ge persê mi keno. A roje mi tira va, “Cuya şima senî şina?” Va, “Lanet bêro zengînî. Merdim dost û dişmenê xo nêşinasneno. Merdim piranêk nan bi rehetî nêweno.” Mi zî îlawe kerd va, “Raşt o. Dorûverê ma bê çend kesan pêro feqîr ê. Ti zengîn bê zî çimê miletî to de yo. Semedo ke to ra çîke peyda bikê ti rîyê înan o raşteqîn nêvînenê. Bi çi rî yenî to het ti nêzanê. Eqrebeyî, dostî û dişmenî benî zaf. Yanê ti mird nêwenî. Milet feqîr bo ti do senî mird biwerî?” Welhasil kelam feqîrî zî zengînî zî zor a. 

Neyse mi waştêne qalê çîyêna bikî ez ça ra şîya ça!

Enê rojan de ez û hevalêkê xo ma telefon ser ra cewab nêdanê yewbînan. Rojêk ez ci gêraya la cewab nêda telefonê mi. Badê pey o gêra mi mi cewab nêda ci. La bi rojano ma yewbînan rê telefon kenî, cewab nêdanî yewbînan. Nîyêtê ma çino ke ma cewab bidê zî. Peynîya ma se bena nêzana!

Ma ê hevalî dir vere cû pîya eynî ca de kar kerdêne. 2 aşmî verî zî ma yewbînî dî û bineyk qisê kerd. Hema vaje mîyanê serrêk de yew di hewe ma yenê têhet û dîwan kenê. Tem hefteyêk o halê ma êna dewam keno. Wexto ke mi nê nuşeyî nuştêne zî çend rey ma gêrayê yewbînan la bîlesew. Peynî de ma her di zî telefonanê xo ra yewbînan asteng kerd.

Welhasil ez zî fehm nêkena ma çira êna kenî. Temam ma yewbînî şinasnenê belkî ma bineyk yewbînan ra heredîyayê. La Sevîlay Oflaz çira milet asteng kena ez nêzana, mi fehm nêkerd.

Nika şima vajî na Sevîlay kam a? Sevîlay Oflaz xo rê yew hesabê Tiwitterî akerdo. Ez zî mîyan de çiqas kurdê ma yê ke Twitter de nusenê, nênusenê pêro asteng kerdê. Cinî nişta ro heme hesabê kurdperwerî yan demokratî asteng kerdî. Nika Twitter de her kes bi matmende fikrîyeno.

Na Sevîlay kam a? Çira ma pêro asteng kerdî? Ma nêşinasnenî, teqîp nêkenî. A zî ma teqîp nêkena. Ez zî fikrîyaya gelo çi dejê ena cînî esto? Çira hendê kurdî asteng kerdî xo bi xo? Ez bawer kena yew sebebê ci esto. Ez zî zaf meraq kena! Nêzana o hevalê mi û Sevîlay senî însan ê. Çira nê çîyan kenê!