Suzan Vejan Tatlı 

Wexto ke otobuse ra peya bîye, tarîyîya şewe de vayêko serdin gina rîyê aye ro, recifîyaye.. recifîyayîşêko şinasî.. No recifîyayîş serdî ra nêbi helbet, aye baş zanayêne. Gamanê xo lez bi lez eştêne. Lez kerdêne ke xo desinde biresna kuçeyê keyeyê xo.

Saete zaf erey nêbîye, ge-ge karî ra erey vejîyayêne la aye heta nika qet wina erey nêvejîyaybîye. Bêhemdî gamanê xo wina lez bi lez û hîra-hîra eştêne. Bêhemdî? bêhemdî!! la beno ke bêhemdî nêbo zî.La ma do naye qet, pê nêzanibê.

Bi destê xo yê raştî çenteyê xo wina huşk tepîşena, bi destê bînî zî ge-ge porê xo yê dergî erzena peyê goşanê xo. Nişka ve ra ferq kerd ke, çenteyê xo hende huşk tepişto ke, engiştê destê xo yê ke çenteyî tepiştê, ê engelesîyayê. Waşt ke engiştanê xo yê barîyan têw bida la ca verda wina nêkerd. Eksê ci çenteyê xo hîna zî huşk tepişt û bêmabên rayirê xo rê dewam kerd. Seke engiştê aye bibî puç la xemê aye de nebî, gelo na puçîye ke engiştanê xo de hîs kerdêne serdî ra bî yan…Ney, helbet serdî ra nêbî.

Her ke nê kuçeyê teng û tarî ra vîyartêne yew tersêko nedîyar zereyê aye de peyda bîyêne û sere ra heta lingan no ters temamê leşa xo de hîs kerdêne. Nika hişê aye de tena çîyêk est bî û tena çîyêk fikirîyayêne. Eke xo biresnayêne sereyê kuçeyî do nê tersî ra bixelisyayêne. O terso ke leşa aye pişto… Wina bi ters çimê aye gêrayî roşnîyêk, xaftila sereyê xo berz kerd û ewnîyaye asmênî ra, la seke emşo estareyê bira, hukmê na şewa tarîye de bê û xo binê nê perdeyê tarîyî de binimnê.

Hema a game de aye peynîya xo de vengêko xerîb eşnawite, vengêko nizm resa goşanê aye. La tarîyîya na şewe de no veng, sey qîrayîşêko xorîn goşanê aye de veng da.

Veng her ke şîyêne hîna zî nêzdî bîyêne. Sankî qet o veng nêeşnawitiba, sereyê xo nêlewnaye û xo hetê vengî ra qet nêfetilnayêne. Eke kesêk kişta aye ra bivîyartêne do kûlp kûlpê zereyê aye bieşnawitêne, bi no hewa zereyê aye wina biveng û bêritim dayêne piro. Helmêko fekê aye ra vejîyayêne bêmaben bi êdî. Çimanê xo bira nêşikitêne ke, sankî çimanê xo bişikno do roşnîya lambaya kuçeyî bipadîya û tarîyîye ci rê biba bêpeyniyêko xorîn. 

Bi no hewa gamanê xo hende şidênaye ke ge-ge lingê aye yewbînan ra lefîyayêne. La aye çend lez bidayêne xo zî nêzdîbîyayîşê vengî zî hende nêzdî bîyêne. Demêkî ra pey veng birîya, seke êdî vengî nêeşnawitêne. Veng birîya, êdî veng nêeşnawitêne la helmêko korta milê xo de his kerdêne..

Nişka ve ra destêk peyra erzîya porê aye yê dergî û sereyê aye hetê xo ra ant. A game asmênî ra estareyêke şemitîyaye. Û qîrayişêk, tarîyîya şewe de fetesîya. 

Hema tam a game de, xaftila hewnî ra peraye xo ser ke mîyanê araqî de menda. Hema ame virî aye ke emşo karî ra tay erey vejîyaybî û badê hemverê televîzyonî de sandalî ser o xo ra şîybî. Hêz da xo ke rawirzîya û qurtêke awe bişima. Bardaxêke awe girewte xo dest, hetêkî ra awe şimitêne, hetêkî ra zî xebera lezgînî ke televîzyonî de vîyartêne, a wendêne. Xebere, xebera cinîyêke bîye ke hetê yew camêrdî ra, kuçeyê keyeyê xo de ameybî kiştiş. Pay ra vindert.. Qirike de qurtêk awe.. Wina bêlewiyayîş televizyon temaşe kerd..