Ozcan Yılmaz

21yê gûjîge/şûbate, yanî roza zonê dayîke ya dîna, na wo yeno. Nika oncîya komelî, partîyî, teşkîlatî… her kes turikê xo ra na roze ser o çi kilîşeyî, siloganî ke este veceno ju roze tekrar keno.

Dima se kene?

Hata nika ke se kerdo henî kene: xo vîrî ra kene hata ve/bi ser a verê ma!

Vane dîna alemî xelesneme. Tayr û turî rê, velg û vasî rê, dar û kemerî rê bervene, ama di deqeyî zonê xo qeseyî nêkene, qiymet ci nêdane! Nê yê ke xo rê xêrê xo çîn o, tayr û turî aceba çitûrî xelesnene ? Kes çîn o ke hala reye kûrebesikî ra, keseganî ra ya kî kûtikûnê Mamekîye ra pers bikero. Mûhaqaq pê nînû kaykene vane, “xêrê xo xo rê çîn o, çi xêrê xo reseno ma ke, ma çitûrî xelesnene”.

Ama sîyaset kî nîya ro, hata ke vayî mede, mevaze “ez sima xelesnen, sima rê kar gûre, refah, arebe, bon… pêda ken, nîya ken, henî ken.” kes to gos nêdano, ne kî çîye ra say keno!

Miletê ma kî sîyasetkerdoxû ra kêmî nêyo, înû taqîb keno. Mîkrofon ke dî, kamera ke dîye vano “kes zonê ma qeseyî nêkeno, zonê ma beno vîndî, darîno we, zonê ma zonê Xizirî yo, zonê ma non û sola ma…”

Honde ke vanê “zonê ma” ke îsonî zere de cîgerî bene leteyî. Îson terseno xo-xo de vano ‘gûneke’ tarva zonê ma ra kewto ve depresyon/bûnalim, adirê xo dardo we…”.

Ama têde hassasîyet û falîyetê nê kesû seveta zonê ma teyna seveta mîkrofon, kamera û YouTube yo! Honde bervene jîvene ama hona ke qeyd nêqedîyo eve tirkî devam kene!

Xêrqewilî vanê “zonê ma, zonê ma” ama eve xo qeseyî nêkene! Henî ke tenbelî yê ke di deqeyî qeyret nêkene.

Îson ke na tenbelîya miletê ma vîneno xo-xo de vano aceba nînû ra gore kamîj milet, kamîj kes yeno zonê ma qeseyî keno ke va no zon vînd mebo?

Qe kes zahmet xo medo, qisawete mekûyo, cevabê nê persî eskera wo: kes nêno ma ver ra zonê ma qeseyî nêkeno.

Qeyî towa sar xêx o! Her kes derdê xo rê berveno. Her kes seveta çareser kerdîsê derdûnê xo gûreyeno, leqeno, emeg dano. Qanûnê na dîna nîya ro. Kam kar û gûrê xo caverdano yeno zonê ma xelesneno? Towa sar je ma wo!

Padîşaxê beno, nîyadano ke dewleta xo, miletê xo her ke sono bene zar, bêqûwet, milkê xo roz bi roz dest ra vejîno sono.

Zonaaxû dano ardene, ci ra dermanê nê hal û derdî pers keno. Zonaax kî qesa xo kene juye vane “miletê ma bîyo tenbel endî kes nêgûreyeno, kar û gûre nûkeno. Gûne ma na mesela çareser bikerîme, miletê ma na tenbelîye ra bixeleşîyo, jubîna kî xelesa ma çîn a!”.

Padîşax vano “ma çare çik o, ma na mesela tenbelû eve çi hal çareser bikerîme?”.

Zonaaxê vano “ju lê* lazim o. Ju lêwodê zof girs bivînîme, eve awe pirr bikerîme, nê tenbelû pêroyîne ci ercîme, bin de adir we bikerîme. Awe ke bîye germine nê yene ra xo, remene. Eve nê ûsilî tomê hareket kerdîsî, fetelîyayîsî, gûreyîyasî oncîya doz kene endî na tembelîyenîya xo ca verdane”.

Padîşax vano “hay hay,  vatena to rast a”.

Lê kene pirr, tenbelû ercene ci, bin de adir kene we.

Awe ke bena germine tenbelî giran giran veng fîne ra xo lewîne, ti vana mor o kûng o bijîno ra. Her kes hetê ra zirçeno, qîreno vano “germ o, germ o, ez vêsen, ez vêsen…” Awe her ke bena germine, tenbelî peyî der peyî wurcene ra, tê dima remene.

Eskerê padîşaxî nîyadane ke ju tenbel qe îstîfê xo nêvurneno, nêlewîno! Xêrqewil henî tenbel o ke qe xo ra nêvîneno ke veng bido, vengê xo berc bikero!

Eskerî bene nêzdî ke giran giran vano “ero kes çîno xêrê xo vazo no kî vêseno, ye neyî kî can o, wiyy na tezelê min o şîya!”.

Xizir ma rê bêro ciwanmerdîye, tene fam û îzan bido ve ma. Ma ra qeyîr kes nêşîkîno zonê ma rê wayîr bivecîyo, bixelesno. Ne kesê, ne miltê naye seveta ma keno. Ma xora eke biwazo kî nêbeno.

Îmkanê ma kî çîn ê ke robotû, komputurû bihernîme va zonê ma qeseyî bikere, bixelesne. Ama nê yê ke son û sodir kamera ver de jîvene honde ke a tenbelîya xo terk nêkerde, tene qeyret nêkerd, teyna verê kamera de nêye her ca û waxt de qeseyî nêkerd tobe bo ke çîye bixelesne. Ê ancax je nê tenbelê meselaya lêyî aw a gîrîyayî de kelxas* bene!

Hala vindere, 21ê gûjîge ke ame envayî çêşît siloganî, kilîşeyî vejîne. Dima kî her çî je 20ê gûjîge devam keno sono.

*Lê: tencik o girs.

*Kelxas: gost o ke awe de gîrenene (haşlama).