Mihemed Kurdî

Vanê ke şaristanêkî de merdimêko feqîr bi emr û famdar est bi, nameyê ci Dewrêş bi. Gama ke nê merdimê feqîr/belengazî qise kerdêne merdim vatiş û qiseyanê ey ra mird nêbîyêne, zaf jîr û ziwanweş bi.

Beg/Paşayê ê şaristanî zî nam û vengê nê merdimî eşnawit bi. Paşa qasîdêk xwu şirawit ey het û qasîd ey rê vato, emşo ti mêmanê Paşayî yî.

Merdimo feqîr şamî ra dima şi keyeyê Paşayî silam da înan û yew ca de ronişt. Paşayê xêrameyîş pê kerd û ey ra waşt ke seba dîwanî qise bikero. Ey zî dest bi qisekerdişî kerd û qala serebûtê verê kerd. Paşayî qise û galegalê ey ra zaf hes kerd û peynî de destê xwu berd tûnikê xwu û çîyo ke Homayî kerdo qismet kerdo destê Feqîrî û dima zî vat,  hertim bê dîwan ma de ma rê  qise bikerê, eke nesîbê to çî yo ez do her şan bidî to.

Merdimê ma yê feqîr karêko xwu yê daîm dîyo û roc bi roc serûberê ci ameyo vurnayene û halê ci zî hol bîyo. Embiryanêko  Dewrêşî yê zaf feqîr est o, hetê madî de halê ci sey halê Dewrêşî yê verê cû bi, yanê zaf xirab bi. 

Ena ray embiryanê Dewrêşî ey ra vano, erê ti nêvanî ti sekenî ke halê to wina baş bi, verî nika ti mi rê xirabêr bî. Dewrêş zî ehlê Homayî yo û merdimêko bawermend o nêeşkeno ey ra zûr bikero,  vano, Hal û meseleya mi û yê Paşayî wina yo, yanê Dewrêşî tira raşt vato.

Embiryan Dewrêşî rê vato: "Embiryan şerîatê Homay gore nêbeno ke merdim mird bo û embiryanê ci zî vêşan bê, nafa çîyê ke Paşa dano wa du roc to rê bo roca hîrêyîn zî mi rê bo, seba ke ez bieşka îdara xwu bikera."

Zerrîya Dewrêşî bi halê ey veyşaye, seba aye vato temam. Aye ra dima embiryanê ey şino ver o berê Paşayî de vindereno  û wexto ke Dewrêş aye ber o vejîyeno teber do wina vano, Homay da Paşayî, Paşayî da to, ti zî bida mi. Dewrêş zî a şewê hênî Homay se kerdo qismet dano ey.

 Roce û dem vîyarto, tomakarî keweno mezgê embiryanî, zerreyê xwu de vat: Ma Dewrêş Paşayî ra vano se, çîyê ke o vano ez zî zanena. Ez do çîyêk wina bikera ke Paşa Dewrêşî def bikero û ez do dekewa herinda ey de û xelatê ke Paşa dano do her şew mi rê bo, ma do seba çi hîrê şewan rayekê bo.

Nafa rocek dima şino hetê Paşayî û vato, Paşayo erjaye eno se yo ti ewqas bi Dewrêşî hes kenî, bi zerrîya Dewrêşî nîyo ke her şew yeno dîwana to de qise keno  û vano ke : "Ez nêzana do senî xwu nê belayê ra bixelasna/xilas bikera, fekê Paşayî ra zaf boye yena heta ke şew qedîyeno boye mi birîyeno/cibîyeno."  Paşayê mi eke ti yeqîn zî nêkerî emşo gama ke amey dîwanê biwenî lew û fekê ey do girêdayene/bestene bibîyêne. Mêrde dima agêyreno keyeyê xwu û cînîya xwu ra vato, ewro mêmanê ma est o ma rê werdişêke bisîr/mirdsîr viraze, wa tede sîr zaf bibo. Mêrde dima şi hetê embiryanê xwu (Dewrêş) û vato emşo ti mêmanê ma yê. Bi şan û wextê werdişê ame û dest bi de werdişê şamîyê kerdê.

Dewrêş vat : Embiryan to ewro nê werdişê bi sîr da mi, boye sîrê mi rê yeno, ena ray ez do bi nê boye emşo senî şira dîwana Paşayî û ey ra qise bikera .

Embiryanê ey vat:  Çîyêk nêbeno camêrd, bi kefîya/çiteya xwu fekê xwu girê bide / bi bestene/ bi pişto.

Gama Dewrêş  şino dîwana Paşayî lew û fekê ey girêdayene yo. Paşayî gama ke Dewrêş wina dî, vatişê mêrdeyî vizêr qebûl kerd û vat, rast o nê merdim mi rê hes nêkeno û nêwazeno mi rey de ronîşo. Dewrêş ronîşt û biney verê xwu Paşayî ra tada. Paşayî vat Dewrêş çirê fekê to yê pîştene yo? Ey vato çîyêk nêbeno paşayê min o erjaye didanê mi dejeno û mi biney serdî zî  girewta, coka mi zî fekê xwu pîşta seba ke nêweşîya mi nêreseno şima. Paşayî bi vatişa ey yeqîn nêkerd û vato do seba dîwanê qise bikero, Dewrêş zî dest bi de serebût û meseleyan kerd heta pêynîya şewê. Dima Paşayî seba serekê postewnan kaxitêk nuşt, tede vat : Gama ke wayîrê nê kaxitê reseya hetê to, bê pers û verpers bierzo hepsê de . Paşayî kaxit pîşto û da Dewrêşî û tira vato şiro kaxizê bidê serekê postewnan. Dewrêş kaxit girewt û ver bi berê teber şi, emşo şewa ke rizqê embiryanê ey yî yo.  Gama ke vejîya dîyo embiryanê ci ûca vindertîyo. Ena ray vato : Homay dayo Paşayî, paşayî zî dayo to û to zî bido mi.

Dewrêş vato : Embiryan bi Homay, Paşayî emşo kaxitêk da mi û vato biber bidî serekê postewnan, ena ray tede se est o ez nêzana, to û nesîbê xwu. Embiryanê Dewrêş kaxit girewte û roca binî şi hetê serekê postewnan. Sereke postewnan gama ke kaxit akerd û wend hema bi goşê ey girewte û eşt zindanê.

Şewa binê Dewrêş ancî şi dîwana Paşayî la ena ray fekê ci pişto nêbîyo yanê sey verê bîyo û dima dest bi sohbet kerd. Paşa ecêb  mendo û vato Dewrêş eno kaxita vizêr to se kerd ? Dewrêş meseleya xwu û yê embiryanê xwu Paşayî ra vat û vato hal û meseleya mi û embryanê mi wina yo. Ena ray vizêr dora ey bi û mi zî kaxitê da embiryanê xwu, êdî o û nesîbê xwu.

Paşayî fam kerd ke merdimê vizêr amey û vato Dewrêş nêwazeno bêro dîwana to û het to de ronîşo embiryanê ey bi. 

Paşayî vato: Baş o vizêr serde to girewte bi, se rew serdina to şî û ti sax biyî ? 

Dewrêşî zî vato Paşayê erjaye mi serma nêgirewtbi , vizêr embiryanê mi ez berda şamîyê û werdişêko zaf bi sîr viraştibi, mi zî fekê xwu pişto seba ke boye nêşo Paşayî. Ewro boye nêmendo,  mi zî fekê xwu nêpişto . 

Ena ray Paşayî vat verênan ma yanê pîlên ma belesebeb nêvatêne.

 "Başîye bikerê, seba ke şima  başî bivînê."