Ozcan Yılmaz

Kongreya CHP axirî bîye û Kemal Kiliçdaroxlî, nami dîger Bay Kemal, eve/bi ferq reîsenîya CHPyî kî kerde vîndî. 

Bay Kemal ke bî serverê CHP miletê ma zof sa bî. Eyî corû Dêrsîmîyenîya xo, kirmancîyenîya xo eskera nêkerde, ser ro nêvinet. Daîma vat “Tuncelî”, vat “aslê mi Asya ya mabenî/mîyanî ra wo, ez Konya ra wo, Nasreddîn Xoca derezayê min o…”.


Oncîya kî gonîya miletê ma ci rê gîrîye. Miletî oncîya kî poştî dê ci çike her keşî xo-xo de vatene “eke eskera bikero sanene rî, pozîsyonê xo beno hassas, gunek o, ma ra wo Xizir rî şîya nêkero…”!. 

Do dima eyî poştî dê sîyasetê hûkûmatî, vat “terror, vat cerebîyayîs…”, verva/ver bi teşebusû çareser kerdene vinet, red kerd. Boyna qalê demokrasî, haq, hûqûq kerdene. Vatene “hûkûmat qanûnê esasî (anayasa) nas nêkeno, tede nêkeno. Faqat het o bîn ra kî seveta mesela mesûlîyetê parlemanterîya mebûsûnê HDP de poştî dê hûkûmatî. Vat “qanûnê esasî ra gore nêyo faqat ma qewil keme!”.

Her kesî vatene “weçînayîs de şansê xo zof o, hûkûmat komplo keno, gûne dama hûkûmatî ro megino, eke red bikero nîya beno, henî beno…”. Yanî bi kilmîye nê meselûn ê esasî de Bay Kemal daîma rêça Kemalê virenî ra şî. 

Miletê ma oncîya kemere nê ro bi zerrîya xo ser, ci rê wayîr vejîya. Weçînayîsê heremîyê Estemolî de poştî dê ci. 

Dodima, nêweta weçînayîsê genelî de motaze/mûhtaçê yardimê miletê ma bî. Hal o sîyasî, îktîsadî, hûqûkî kî qe rind nêbî. Bay Kemalî qalê demokrasî, haq, hqûkî kerd. Rîwayîs bî, mutevazî, mulayîm bî.. bî Gandî Kemal. Milete neçarî omidê xo kerd serkewtîsê Bay Kemalî. Her kes ci rê gûreya, leqa, ked û emeg da faqat o oncîya hetê Akşenere ser şî. Weçînayîs de tûre diyînê de kî şî Ozdaxî de govend gûret her çî kerd milamet. Bi na kerdene kerd eskera ke rîwayîsenî, mulayîmenî, demokrasî, hûqûq mûqûq pêro qal û qir o, laf û guzaf o.

Weçînayîsê reîsê cûmhûrî ke kerd vîndî na raye kî CHP kewt tê orte. Bay Kemalî ke poştî da kamî pêroyîne çim est maqamê eyî, kewtî zide eyî. Îmamoxlî adir est mereke xo da kaleke*. Kewxa ke têra bîye Bay Kemal oncîya her çî dêrs kerd. Vînd kerdîs, bin kewtîs qewil nêkerd. Îxtîras û înatê xo ver nêvinet. Na raye kî weçînayîsê reîsenîya CHP kerde vîndî. Penîye de honde heves û omidê miletî, ked û gûrê, bê kare û bê fayda ber hewa kerd, çar û çûr kerd, zay kerd. Miletê ma oncîya vilê çewt û destî ver ra bêomid û heves mend!

Vane na mesela ser o fikrê General Zengî pers kerdo. Generalî vato “kam ke kûno ra mayîna qire ci ra ceno ya mûye ya kî xûye”.  Vato “ma  gazî ra çi xêr dî ke gandî ra bivinîme!”.

*Dit selike est delike: Kar û gûre, emeg o bê hedef o ke bê netîce û kare zay beno sono (hem selike de zay beno hem kî eke da bi dele, ci ra fayde û kare nêbena)  

*Adir kerd mereke xo da kaleke: Milet pê verdayene, zerar û zîyan provoke kerdene ama xo durî gûretene, menfaatê xo qorî kerdene, zerar nêontene