Ozlem Guntaş

Asma payîzê bebextê virene bena. Çêna şaye, Qere kûna re kayî... Vana mi xêle wext o sosyal medya caverda, dîna ra bêxeber a. Vanê twîtter hetê xeberan ra zaf bimbarek o, camat û mislet ê ûcayî cayê çîno. Towa mi no de here, raverdê ez zî sona twîtterî de vals kena. Tabî na xebere meydanê Palawrayî de jî qeseyî bena. Çar koseyê Dersimî de vila bena. Gûlê Hesenê Seydalî jî Kîîlîse de hêşîno pê. A nêweno nêsimeno. Vozeno sono resneno Wusivê Zengî.

Vano ‘Wusiv vanê waştîya to  hawo sona Twîtter, vals kena.  Çêvêsaye guna mi vilê to de ra, yamû yamû mevinde, rew birese virendîya naye bije, wa nêşero. Na Qera ma zaf zerevêşayîya, ozev a, dawa zewec cî kena. Hema îlam ke Eşq. Zerrî. Na Twîtter de ke çekûyê Kirmanckî heşîye pê, ci ra di hîre çekûyê weşî ke vatî çemê Munzirî vindeno. Eşqî re zere xo zaf tenik û têşan o. Eke esqî ye ra jû ne awa çimû ne jî zobîna awe teyî vindena. Zonê ma rê zere xo zaf tenik o. Xora nayê parena serm merm zî caverdo. Vana Zilfî vato îlîm de ayb çîno. Xortê şarî jî  hete ra bîyê harî. Nayê Twîtter de kenê vals, jey xo kenê har. Verdanê ma ser. Hêfê xo zî min û to ra cena. Nelerû ana hem qafika xo ser de, hem jî yê ma ser de. Rîyê ma kena korek. Rîyê Uşenê Qeremanê fiqarî jî Kurederşîya vêşayî ye de kena şîya. O biheşîyo pê her cayê xo jan dano, sujî keno. Vano nayê vatenê ez hata ke merda to ra nêtexelîn. To rê giredayî manen. Hîre serî damîştnêda. Ez esta sazûnê valşî ser..No çik bî nayê ma re rişyayenî arde. Tabî Gul hete ra jî vano,  xevera şaye ke ci rê şîye ez ci ra van, Usênê ma  O ’Verind bî Vêrd ra şî…

Tabî Wusıvê to çutur ke hêşîno pê vano ‘ Lawo o sene qalo ti kena? A cawûnê henenûnê gostarmu ra has nêkena.  Mordema namdar a, coka zem kenê. Torna Dewreşî ya. Name vêcenê. Qere çika Vals çiko, a nêzana, nêêşîkîna, beşe nêkena ke govende bijêro. Ma no bêwayîr o şîya vals kewtî ra vecîya. Hem zî zobîna keşî de zî nê Twîtterê  mûrdarî de. Qere Usenê Qeremanî ra qeyîr keşî de vals nêkena. Ez honde ci ra has ken. Mi de zî nêkena. Sona Twîtterî de kena. Gûna aye vilê mi de bo! Vano ‘Gûlo ti çîyê perû bide mi ala!? Meterse, qisawate meke ,ez  hem nan de tîraka twîtter, hem jî kam ke a xapita,  benê uja ,nan de astê pîyê înan. Ez  nêverdan a şero eyî de vals bikero. Zaf ke wazena ez nanîyo îta ro. Wa mi de vals bikero. Çike mi kemî yo, sere jî wûşîra mi esta. Reqes de, vals de ke hîrê aye şî ez wûşîra xo erzen ver, dengê xo vîndî nêkena. Towayê  twîtter çîno ke ver erzo kî. Ma hênî nîyo ro?  ’

Gul çîye perû dano Wusivê Zengî. Zeng  û ûşîra xo Şexank de vere çeberê  Qere de solix cenê. Qere qayît kena ke çîmanê eyî yê zengû ra adir kile vorena.Xora her tim tîrakê xo yenê sonê. Nika kî xezeb  yene sonê. Qere vana xêyr a Wusiv? Ala o çilmê xo pak ke, ti na çîke ra qeyî ama hona kerem ke, mi ra vace. WÛşîre erzeno bine çenge xo pirnika xo keno pak. Axirê kerem keno. Vano, ‘ Qe qal meke! Sarê Mamekîye veng veto, kewtê têwerte, vanê  Qere sona Twîîtter de vals kena.  Gulê Hesê  seydalî jî mi ra va  Ero rew , mevinde so! Ûşîra xo sey Wuşîra Xizirî ver erze. Nayê  na sewda  twetterî ra bitexelne. Eke nê mizê sarê ma wo. Vake Qere eşqa to ya platonîg a, to goşdana. Zana ti aye ra zaf haskena. Zana ke aye rê  towa bikerê Wusiv cîyê xo keno fekê pîyê twîtterî .”  

Wusiv vano,’’ Dîlbera mi, esmera mi! To rê darê heqî nana rû . Ti nêzonax a, mosim a, zeretenik a. Ma xatirê haqî sane. Ti çika twîtter de vals çiko! Ti xora sewdir sonde, hewn de, xeyal de Usenê Qeremanî de vals û reqis de ra. To rê bes nîyo? Ti nêşîkîna ke govende boncê. Twetterî de govende nêoncîna. Ala vals kî nîya vindêro. O  reqis o en çetin o. Ustelîg vato etîg nîyo, waxtê qedexe kerdo. Ti kî kewtî ke çîyo tamase, yasax bî sona eyî kaykena. Vals di kesan ra kaybeno. La Vanê xortê twetterî zaf  şalendî sist û harî yê. Şîndorê xo jî zaf hîra yo. Eşq meşq nêzanê.Pêyro keynayan de jî vals kenê. Hîrê to anê benê, to dejnenê. Hewesê xo ke gûrewt jî caverdanê. Dengeyê xo jî kena vîndî. Ez kî uca nîya ke înan huşîra xo ver sanîne, pîpîka înû nîne. Ha ju kî vanê  î xortî cîya cîya nameyan ra her ca ra fetelînê, zûgûrê xo kenê. Camêrd nîyê, bêbextî yê. Şew peroz na olaxa hunermendu de qalê înan kenê. Mevaze nêvato. Nîya de to jî xapnenê. Ma çi wele keme qafika xo ro? Ti be xIzirkena ca wo henen o qefçil meso..

 Meso, Meso, Meso! / Onderê Twetterî xirabin o, meso!/ To rê hewn dîyo/ Wusıv o bêkes o/

 To ke hewesê valsî kerdo/  General Zeng nanîyo îta ro/ To rê beso..       

A Wusivê tu yo ke hona dima lawuke vano, Qere cerena ci vana,’’ Wusiv , î  sene qeseyê ti kena ?  Mi ra vanê Qere.Hete ra  Elon rawa mi paweno. Mi rê momî ya qine sure rusnê.Vano na kirmanca hewle kewtî mende!?, Çondayî serra mi ita kerdo ra , na dîna pêro îta bîye top, a hal be halî nîyamê îta, vals nêkewte.Dênê aye  zaf o. Hem jî a ke amê hondayê miletî kî xo de ana, qesanê wesû vana , î xortê kurdî pêyro teyî kunê vals, ez kî kare kena. Hete ra kî Kirmancî pêyro ûja vals de rê, ma Qere peyser bimano. Xora zaf kewta hereyî. Gere rew bireşî  teknigê valsî bimûşî. Eke nê paynenê mi . Ez mat û maxlûb bena. Ti meterse! hem jî vanê  vals de Kuresû , Seydû jî estê. Pîr û rayberî yê. Raywanîye kenê mi rê. Vanê î weş vals kenê. Hem musnenê mi , hem jî destê Xizirî mi rê wayîr vecînê. Nêverdanê mêrdimê harî pêskarê mi bê, mi de vals bikerê. Ti a çuya xo, jî bide mi ,ez lerze bikerî, herbîna şerî , Eke nê sar mi rê qolaye vano. Ala kamî ke kam sekerd, kamî ke kam mat kerd! Ez sona uja çi dî, çi nêdî, çi werd çi simit, kamî de vals kerd to rê hurdî hurdî qeseyî ken. Ala vinde hal sebeno?

A Qera  ma hûşîre zî cena. Vana kewtî ke barî yo uca bivişîyo. Oxx! Çêfê mino, xwezî be mi bo! Ez xo rê şona twîtter de Vals kena. Kes nêşîkîno qedexe bikero. Jin Jîyan Azadî  vana , bikelecan erjîna we sona.