Ozcan Yılmaz

Weçînayîsê beledîye rê senik mend. Namzed, îttîfaq, stratejî ser o zof çî vajîya, hona kî vajîno.

Mamekîye de kî na mesela ser zof çî vajîya. Ha îttîfaq, ha muzakere, ha beyanname, hûre nayîs, hûre amayîs… hararetê sûke xeyle bî berc. Axirî, Xizir çarna ra ve/bi xêre, partî, platformî, komelî namzedûn ê muşterekî ser o ameyî hûre û qesa xo kerde juye. 

Mamekîye sûkadê henî girs a ke, butçeya beledîya henî ke zof a ke, tesîrê Mamekî Tirkîya û dîna ser o henî girs o ke nê teşkîlatî, partî, komelî qe vatena xo ra tavîz nêdane. 

Xêreser naye ser o zerar nêda ve jubînî, jubînî de ceng nêkewtî. Qe belî nêbeno nê pêro jubînî rê şîrteqer, şoreşger û cengawerî yê! Na mesela kî je dewa înû jîyargî ya! Xizir durî bero wûllahî naye ser o her geyîm û çeşît mucadele kene adirê jubînî dane we!

Sew û roz vane, qom, karkerî, cinî, kokimî, domonî… faqat hûre nêamayîsî rê envayî çeşît mane vînene. Kes nêşkîno ci ra vazo çîmûnê to ser o bûrî est ê!No sene zîhnîyetodê tamase wo, na sene qomperestîye ya? Qomperestîya nînû hata çeverê qewa, ya kî komele ya. Ûca ra dot hûkmê qeydeyedê bînî est o: kam ma ra wo, kam ma ra nêyo! Kes çîno ke vazo qedayê qomî ra ser kerdayene qe ke neye her mesela de qalê qomî mekere!.

Mesela ha wo çond serrî yo ke sarê hetê Derê Hagî û der û dorî yene vane “ma tesîsê çopî/zilvî dewûnê xo de nêwazeme”! Kefenî kerdî payî, cilik ê şayî dayî ve xo ra ameyî verê Beledîya. Mal û gayî, her û qatirî ardî verê Beledîya. Beyannemeyî, arzûhalî nayî ro têdime dayî… Tobe bo nê qomperestû ra veng nêvecîno! Çitûrî vejîyo ke Soma ra, Kazdaxî ra, Îlîç ra, nêzon kotî ra ci rê towa waxt maneno! 
Roze ke şere nî dewûzû de qeseyî bikere, gos bide ve derd û talebûnê nê dewûzû se beno? Aceba nê dewizî qom ra say nêbene?

Karkerê Beledîya Zilfî Çelîkdemîr qamyona Beledîye ra gina war o. Çond hefteyî koma ra dime merd. Nê qomperestû se kerd? Towa reye şî dîyarê neyî, vat derbaz bo! Towa şî l dîyarê ma û pî, derdê nînû gos da, ard ra zon? Honde ke meselûn ê bînû dima gûreye, leqe honde vêşerî, towa ci rê waxt maneno ke meselaya nê feqîrî ser çîye bikere! 

Nê oncîya vane qom, vane demokrasî, têdustîye…
Na mesela namzedenî de kî gos ro qomî nêdane! Xora ê yê bînû rexne/tenkîd kerdene rê pêtî yê. Ma eve xo çiqaşî hîssîyat û talebûnê qomî gos dane? Her weçînayîsî ra dime vane hesab dame ve qomî, qomî rê nîya keme, qomî rê henî keme…Tobe bo! 

Nînû rê derdê sarî tenena muhîm o! Qedr û qiymetê sarê xo nêzonene. Se vajîme, Haq ci rê tenena şîren bikero.
Ama qesa haqe kî gûne vajîme, çike vane kerge ke kerg a awe ke simite xo ser o Haqî de nîyadana: nê sayîya geme de girsagû vezene!*

Ma çira tene senik do hetî ser nêsone? Hala şere qalê qomî bikere, nê qesûnê xo vaze, hala qom se keno? Wûllahî eve ûşîrû, eve rêwitû verdane dime merednene pira singir kene, kemer û xirxû varnene ro ci sûre qine ro kene war!

Vane hesê birrî sayîya geme de horreno** Gem a nînû kî qom o. Nê kî sayîya na geme de horrene. Faqat geme se kena, çi hal der a, çi wazena, hal û derdê xo çik o? Qe alaqadar nêbene. Vane “ajîtasyon mekere, ma dîna xelesnene, na qesaya ke sima kewte ra dime, ha-hû!”. 

Ma hala vindere, aynêyê dewranî çi misneno ra ma? No qom o ke sayîye de horrene, girsagû birnene qonaxû virazene teqize ke roze çîye vano. O waxt kî ax û wax kerdene, sarê xo ro dayene çi fayde kena pêro pîya vîneme.

Sayîya geme de girsagû vetene: girsag dar o, çêran ra tenena barî yo. Dar a barîye ra virajîno. Nê darî geme de eve xo royene û bene pîl, milet kî sono birneno xo rê pê bonû virazeno. Bê girsag bon nêvirajîno, ser rakerdayê maneno û kes nêşkîno ke xo bigoyno vazo mi bon virasto. 
Ju ke sayîya çîyê de, kesê de kare kerd ama qedr û qiymet ci nêda ya kî haqe înkar kerde na qesa vajîna.

Hes sayîya gemede horreno: 
Hesê birrî geme de werde xo vîneno, antoqê xo virazeno. Sayîya geme de horreno, miletî tehdît keno çike zoneno ke kesê ke era dime kûyo sono geme de xo dano we xeleşîno. Yanî poştîya xo saneno ve geme, coka qûvetin o, xofin o, ters fîno ra dismenûnê xo ser.