Herêma Dêrsimî ra şiwara Daxbegî bi vengê Ozan Serdarî ra

Vatişê na kilame bi nuştekî cêr der o

Qese: Sey Qajî
Vatox: Ozan Serdar

Daxbeg

Way de dil o, dil o, da dil o, da Memedê mi.

Daxbeg bivêso wiy bik o, bik o, sefkanê mi, cîgerê mi hênî yo.

Riza Begê tornê Dursin axayî vano Memedê Welîyê Kalî gawû tever meke mesû ondêre Daxbegî de ti cite meke, esmer dewrê hot serrûn o ma eve Bolîyû ra  ondêre Daxbegî ser ro dame pêro, çîno, kudret û dewr û îdarê ma corû tê het de nîbîyo.

Kam ke amo na dîna fanîye hên amo nîya vêrdo ra şîyo.

Pasayê Temirî lazê xo kişîyo, cîgera xo zon dana, ewro roza mordemekî ama roze ra nêm roz ke daye Daxbegî ser ro helî yo.

Nê daye daye tim na homete dopêro ma corû nîdîyo ke hêfê keşî eve pêşîn nîcerîyo, bêçika dismenî ra daye melem nîvirajîyo corû daye dirvetîya mordemî ser nînîyo, mordem gereke haqa dismenî de bexte nîvazo, ewro lazê Gulê Bolî gino war ro vosnê Xinişî yo pêseqer o mêravlî yo, çor gamî lazê to ser ra wo, lazê to ver ra nîyo, hot cematê heqîye ke bive cematê min û lazê Gulê Bolî wertê cematûnê keşî de nîyo, roza cuyînê Daxbegî de cematê min û eyî lazekî çut qedîyo?

Tifongê Lolû û Bolû xitam o, min û lazê Gulê Bolî ser ro cebirîyo.

Way de dil o, dil o, da dil o, da Memedê mi

Tever ra nîyade de daye daye damaye moye, kile moye hala tever senen o?

Tever ra hewr amo ra, va yeno lelax û lepa wo, Koye Yelî ser ro miz û duman o kerdo ve pira Daxbegî ser ro giran giran xûdivneno mizê cenc û xortûn o.

Meyîtê lazê Gulê Bolî no ro ve qatire qirî Mursayê Îlaşî gureto ha wo viradê Panciraşî ra giran giran ver onceno.

A cinîk a Keçelize, ama virenîye vana Mursayê Îlaşî na dîna de axayî este, Heq zoneno ke ti xafil axa wa!

Mordem çiqaşî ke çer û sefkan vo, linga xo hardê dewreşî nîsaneno asmenê hotîne pûf nîkeno, mexdurîye ro bendê xo nîyano, meyîtunê sarî ro qatirû nînano eve hêşîrîye û bêbextîye verê çeverûnê sarî ro ranîverneno ra nîbeno.

Aşîra Lolû ke qirr vo, az ci ra nîmano qarê aşîra Keçelî înatode xiravin o, hata sera çewreşî daye corû zere ra nîvejîno.

Sojî wurqişîya adirî kerda dest o ju wene dest o ju dane, kes qesade nîyanene az ve azî ax lemin dîna de qewil nîkeno.

Way de dil o, dil o, da dil o, da Memedê mi

Daxbeg bivêso wiy bik o, bik o, sefkanê mi, cîgerê mi dara teke.

Bivêso çêyê Ecnebî Dewlete, a qersuna polate îcad kerde bextê cenc û xortûne alemî rê zalimî vete.

Nê bik o ti ke kotî raste dismenî yena corû dismenî rê minete meke, ti bî gos ro mi ne mesû ondêre Daxbegî de ti cite meke, esmer dewrê hot serrûn o ma eve Bolîyû ra  ondêre Daxbegî ser ro dame pêro, çîno kudret û dewr û îdarê nîkeme cîgerê mi jubînî het de.

Nê daye daye ez zonen ke lazê to kişîyo cîgera to zondana, kemere bîje serê zerrîya xo ke seveta xatirê cîgere kile ti ewro veng meke, dustê lazê to ra lazê Gulê Bolî gino war ro vosnê Xinişî yo pêseqer o mêravlî yo, meyîtê xo meyîtê lazê to het de.

Way de dil o, dil o, da dil o, da Memedê mi

Daxbeg bivêso wiy bik o, bik o, sefkanê mi, cîgerê mi ebe şuye.

Maye berbena cîgera mi cîgera mi, ti bî gos ro mine çekû mesane xo mîye tolanenîya dismenî dime orojîya Pancirasî ro mefikirîye.

Nê daye daye o sodir o, no verva son o, ondêra qewxa jê torê kelê germî ma ser ro gîrîye.

Bimbarekî xo çarno ra kaleka raste, roz cero ra vera son, ver ra serê bûrîya lazê to ya raste de gina ci qersûna amandûlîye.

Ma ve Bolîyû ra do pêro şîndor cer veto duzê Harşîye cor kerdo kertê Kemera Çatal Daşîye

Way de dil o, dil o, da dil o, da Memedê mi

Daxbeg bivêso wiy bik o, bik o, sefkanê mi, cîgerê mi hêgayî.

Maye berbena cîgera mi cîgera mi, ti bî gos ro mine raver mesû, a qersûna polate nêçe çer û sefkanê kowû û axa û vejîr û xanedanî berdî qedenayî.

Nê de daye daye ez ke raver nêşerî meste bîro vane xortê çê Pasayê Temirî çer û  silxet û sefkanî bî şî ve verê çeverûnê dînû ra kelepûrê dînû dayî piro ardî, raver nîyamayî, nîtorayî vinetî dot ra durîya durî çimê xo kelepûrûnê ma de perayî.

Cenc û xortûnê ma naver bover ra sare no ro, ser û sevevê xortûnê naver û boverî daye di cite gayî.

Naver ra lazê to kişîyo, daye bover ra dustê lazê to ra daye lazê Gulê Bolî yo.

Ez ve lazê Gule Bolî ra axrete de pîya bîme heqbirayî.

Çut:

Cite/di teneyî

Ebe:

Eve, ebi, bi

Ecnebî Dewlete:

Dewlete bîaxkî/Avrûpa, Dewletê Avrûpa

Kelê germî:

Germî ke bena germine peyder pey awa ke bin der a bena germine pûxir dana, kef dana dêl ve dêl (dalxa) yena ra ser.

Kile:

Formê kilmîye yê dakile (wakile rê kî vajîno)

Lelax û lepax:

Rengo gewr û şîya wo ke asmen şîlîye ra avê ceno, duman û miz o ke vay ver koyî ser de sono

Mexdurîye/maxrûrîye:

Giranenî kerdene/xo goynayene

Orojî:

Rampa

Polat:

Çelig

Pêseqer o mêravlî:

Çer û sefkan, semt û çînebîyaye/bêmsal

Sare ro nayene:

Kîşîyayene/merdene

Silxet:

Zof, qerebalix

Sojî wurqişî kerdene:

Sojî adir ser ro viroşîyaye/ters ronayene û tede gost potene

Qar:

Dismenenî

Vosn:

Qoç

Xafil:

Kesoke kare, çîye bêxever, bêfam û bêîzan keno û halode çetin û xiravi de cerîno, xo keno halode xiravin. Saxte, xiravin, tunedî

Xitam:

Qedîyayîs, birîyayîs, penîye amayîs

Xûdivnene:

Şîlîye ke giran giran vore