Resul Yıldırım

Yew qiseyî est a vana ke zêdaneyê her çîyî yan zî hedê her çî ra zêdeyêr girewtiş jehr o. No çi beno wa bibo eynî yo. Mesela derman yew wesîleyê şîfa yo, nêweşan weş keno labelê zêde girewtiş de beno jehr û merdimî kişeno. Ganî merdim goreyê vate û qiseyanê dermannasan yan zî doktoran dermanê xo bipeym bigêro. Bipeym bigêro ke wa derman ey ser o têsîr bikero û ey asan û weş bikero. Dermanê her nêweşîye zî eynî nîyo. Ganî merdim seba her nêweşîye şêro verê doktorê a nêweşîye û a nêweşîye gore xo rê derman bigêro. Nêweşîye têna fîzîkî nîyê nêweşîyê ruhî zî est ê. Mesela çimê yew merdimî bidejî ganî no merdim şêro verê doktorê çiman çunke dermanê nêweşîya çimanî encax doktorê çiman bizano. Goşê yew merdimî bidejî ganî o merdim şêro verê doktorê goşan. Yan zî ruhê yew merdimî bidejo ganî o merdim şêro verê doktorê ruhan ney ney ne dejê ey kêm beno ne zî weş beno heta dejê ey zêdîyeno, nêweşîya ey giran bena û ruhê ey teng beno.

Zêde girewtişê her çî yanî hedê xo ra zêde girewtişê her çî zirar o, jehr o. Esil merdim eşkeno vajo ke gure û rewşa bêpeym sey jehrî ya. Însan na cumle tayê wextan de hîna weş fehm keno çunke tayê wextî est ê ke heme teorî û nuşteyî verê pratîk de veng manenê. Mesela ez na cumle ser o vîst heb kîtaban zî biwanî heta ke ez yew serebuta ganî bi çimanê xo nêvînî ez weş fehm nêkena çunke timûtim sey yew sehrî hewa de manena. Ez eşkena tîya de vajî ke sênî ke yew doktor çend serrî ders vîneno û heme çî museno reyna zî wexto ke yew nêweşo giran û acîl yeno verê ey dest û lingê ey pêro lefîyenê, nêeşkeno midaxele bikero, merdimo ke teorî bizano û pratîk nêvîno kelecanî gêno û sey ê doktorî wina maneno. Na cumleya "Zêde girewtişê her çî yanî hedê xo ra zêde girewtişê her çî zirar o, jehr o." Zafê kesan de sey teorîyî est a yanî herkes zano la herkesî bi çimanî nêdîyo.

Ez hema yew gedeyêko qijek bîya ke bizek û verekê ma estbî. Tayê verek û bizekî newe dadîya xo ra bîyêne ke zaf rindek û şîrînî bîyêne. Ma qijan zî  înan ra vêşî heskerdêne û ê kerdêne verara xo înan de kaykerdêne, maç kerdêne. Labelê verê nê halî de dadî û babîyê mi ma ra vatêne ke bizekî yan zî verekî zaf medekerêne verara xo, bizek yan zî verekî xekesîyenî, xerfetîyenî. Ma qet goş nêdayne nê qisêyan la çi heyf ke yew deme dima ma ewnîyayne ke embazê enê bizêk û verekan qam daya, pîlî bîyî la enê bizêk û verekê ke ma înan ra vêşî heskerdêne û ê kerdêne verara xo qet pîlî nêbîyê, ekesîyayî. Yanî heskerdişo ke hedê xo ra zêdeyêrbi û nezanîya ma ra, bêpeymbi serê ê heywanan de, têsîrê qet rindî nêverdayî. Axir de heywanî hem qijek hem zî zingurî bîyêne. Merdim eşkeno serê na serebute ra vajo ke esil heskerdişo zêde ney heskerdişo bêpeym ê heywanî kiştî. Heskerdişo ke zaf çîyan rê beno berê xelasî ê heywanan rê bi berê nêweşîye û gird nêbîyî. Heta heskerdişê ma roj bi roj ê heywanî apey verda û yew girdbîyayîşo bisihet ra mehrum mendê ke heta xekesîyayê, xerfetîyayî, perîşan bîye. Yanî ma dermano ke herkesî weş keno zêde da înan û o derman înan rê bi jehr.

Ma na mînak ra vînenê ke sey heskerdiş yew werd, sey heskerdiş yew awe zî mîyanê çolan de wexto ke zêde yan zî kêm bidêyo yew gule a gule weş gird nêbena û heta mîyanê awe de helisîyena yan zî bêawe ra mirena. Însan zî wina yo û sey gule wexto ke ti hewceyê ci bêpeym bidê ci o zî verbi na hewceyî de bisihetî gird nêbeno. Ganî ma heskerdişê xo zî derûdorê xo rê bipeym, biusul vila biker. Ney ney însanî heskerdişê ma ra paşt gênê û qet hereketanê weşan nêkenê bi ma û bi komele. Heskerdiş yew derman o. Wexto ke însanî nê dermanî taye bigêrî weş nêbenê zêde bigêrê o derman beno sey yew jehrî û damaranê înan de gêreno. Peynî de bi o dermano ke beno jehr, mirenê.

21.04.2024