Ozcan Yilmaz

Fûzûlî, ya kî Fûzûlîyê Mememedê Silemanî.
Taxmînen 1483 de Baxdad, ya kî Necef (Iraq) de bîyo. 1556 de Baxdad ya kî Kerbela de merdo. 

Şîîrê Dîvan de cayê xo muhîm o. Şîîrê xo tirkîyê azerî, fariskî û arabkî de nusne.

Kistena Hezretî Ûşenî û qirr kerdena Kerbela ser ro mersîya namdare bi name Hadîqatu’s Suada nusna.

Tayê beyîtê ke mi înternet de dî çarnayî ra kirmanckî. Nê beyîtî pêro çarne ra tirkîyê Tirkîya ewreyene ama mi versîyone orîjînal ra îstîfade kerd çike hem hetê mana hem kî hetê çeku ra zonê ma ra tenena nêjdî yo. 

Şaîrenîya mi çîna, na derheq de bêgûman îddîa mi kî çîna, ama bibo ke şaîrû rê îlham bo û ser o bigûreye.


Dost bêperva, felek bêînsaf û dewran nêvindeno çerexîno
Derd zof o, hemderd/dost çîno dismen quvetin, talîh zar o


Canane her keşî rê dermanê derdî îhsan kena
Çira derdê mi rê derman nîbena aceba mi nêwes say nîkena


Mi xemê xo minitene tê, tayîne vat yare ra vace,
Ci ra ke vacî aceba a bêvefaye îman bene nêbena 


Yare ez can ra kerdne bêzar aceba cefa ra bêzar nêbena
Ax û fîganê mi ra hot qatê asmenî vêsayî, aceba momîya mirodê mi endî nêvêsena 


Ver bi gula liska to heştîrê çimê mi gonîn rêzene
Delala mi no fasilê (îklîmê) gule wo awî nêzalal rêzene


Nêbîne ez to rê maîl, to aqilê mi kerd zaîl
Xafil o ke pê mi hûyîno rindekîya to ke dîye aceba serm nêkeno


Sewa hîcran de canê mi vêseno
Çimê mi berveno ci ra gonî sona 
Feryadê min o ke qomî hesneno pê
Aceba bextê mine şîyayî nêhesno pê


Fûzûlî rindê şeyda wo/esq ra cos bîyo, gino ro zonê qomî
Ci ra pers bikêre hala no sene esq o aceba ci ra bêzar nêbeno?

Halê çim heştîrînî çi zoneno mordem o xafil, seyrê astarû kam ke hata sodir hayîg o eyî ra persbike


Ez bi derdê eşqî rind ne derman mi mede ey tabîb
Helaqê/kistena mi axûyê dermanê to ra ya


Hêşîrê derdê eşqî û serxosê qadehê rindekîye zof o ama biraştîye teyna ma meşhûrî me, to ra Leyla mi ra kî Mecnûn vane


Nîwazen ke peykanê a Sewlîye canê mi ra bonce vece, ya Haq na zerrîya min a dirvetine vecîyo ama peykanê tîra a Sewlîye mevecîyo