Ozcan Yılmaz

Mordeme (merdime) der û cîranûnê xo ra fetelîno vano “no sene dewran o,
no sene zeman o, dewran vurîya (bedilîya) endî (êdî) keşî de Heq seder
nîbeno, dewr dewrê zûr û zûrekerî yo….”


Vano “lacê mi zof zûrû keno, ez se ken nîken nîvindeno, nîzonen se
bikerî”?


Cîranede xo vano “lacê mi înformatîk waneno hala reye eyî ra pers bike,
o se vano”.

Ci ra pers kene, o kî vano “ju (yew) robot esto, bîyare rone, lacekî ke
zûr kerd robot desinde keno eskera û ceza dano ci. Eke zûr kerd çimê
robotî benê sûrî, destê xo dano we, zinggg şilpaxe fîno binê gosê însanî
ra, endî însan şerm keno zûrû nîkeno”.

Pîyê lacekî vano “bira robot çiko?” Cîran kî vano “ez vacî robot, ti kî
vace makîna, ju makîna wa”.

Mêrik sono makîna herîneno ano çe (keye) de nano ro.
Sewlete beno lacek vejîno yeno.


Pî pers keno, “layê mi ti kotî (koca) ra yena, se kerd, çimê to pêro
bîye pire gonî?”

Lacek vano şîne çeyê hevalê xo, ma fîlmê Kazim Ozî de nîyade, offf zof
giran bî, derdin bî, ser ro kî hozan Serdarî ra Hewa Daxbegî gos dê qet
qal meke ma zere de cîgerî poyayî, bî leteyî, zof bervavîyeme, taşele
bîme…”.

Qesa xo ke qedeneno çimê robotî bene sûrî, zinggg teke fîno ra binê gosê
lacekî.

Pî vano “ayb nîyo, ti çira zûrû kena!”. Vano “ma kî domonî (tut, kqc)
bîme, mi corû (hîç) ma û pîyê xo rê zûrî nîkerdêne”. Se ke qesa xo
qedîna çimê robotî benê sûrî, şalppp juye kî meredneno binê gosê pî ra”.

Cinîye halê mêrdê xo vînena huyîna vana “çira qarîna, leyîrê morî corû
bêaxû beno?” Vana “ma lacê to yo da, hunerê to gureto!” Qesa ke fek ra
vejîna çimê robotî benê sûr û çirrî, zinggg juyade (yewe) hewle kî
onceno binê gosê maye ra.

Pî qarîno vano “telefon bikere wa bêre nî zûqmatî berî, ma çira bîme
sebebê xo”.

Telefon kenê fîrma ra rotoxê robotî yeno. Vano “çiko se bîyo?”. Wayîrê
çeyî (keyeyî) vano “bira ti ke Heqî naskenê nî zûqmatî bere, no sene
çîyode qefçil o, ma nîeşkîme fekê xo rakerîme zingg dano binê gosê ma
ro!”.

Mordemê fîrma vano “muhaqaq ayarî xeletî yê”. Robot vano zingg teke kî
dano eyî ro!

Her kes jubînî (yewbînan) de nîyadano vindeno. Wayîrê çeyî vano “bira
neyî ma rê rîsîyayîye nê ro, yanê nika ma pêro zûrekerî me teyna no
ondêr rast vano, ha-hû!”

Rotoxê robotî vano “esterfilayî (estagfirullah) o sene qese wo. Ayarê xo
xeletî yê, xirabe wo, problemê fabrîkasyonî yo”.

Fîşa robotî oncenê, xo rê je (sey) virenî sohbet kenê vindenê.