Mordeme nîyadano ke her keşî de Iphone 14… Miletî vîneno, her roj Iphone dest de qeseyî kene, hûyîne, fotraf û vîdeo oncene… kene cebê peyî fetelîne, caye ke nîştî ro cebê xo ra vezene masa ser ro nane ro, henî ke bereqîno ke ti vana olmos o… 


Her kes jubînî ra pers keno “ye to kamcîn o, 10 o, 11 o, 12 o….? weye o zof gira gûreyeno, hafiza xo kemî ya, nîzon çiqaşî mb ya, çiqaşî gb ya…..” 

Mordemek nîyadano ke her kes qiymet dano bi telefonî… Iphonê kamî ke hewl o eyî say kene! Tabî hete ra kî ondêr zof rindek o, zof kivar o, sew û rojî bereqîno, îlam îlam ke tîj sanena bi ci…modemek beno wayîrê derdî… 

Roje, nîya, di rojî nîya… damîs nîbeno, vano “ez kî herînen”! Ama dest de ne pere, ne towa ye ne kî terî! Ceno mal û gayî roseno, xo rê Iphone 14 herîneno!

Sodir keno cebê qina pantolûnê xo, gira gira xo misneno ra cîranû, deqe de reye Iphone xo vezeno, nata bota (no het-do het) ra keno fanîla xo ra keno pak, solixê xo keno tira oncîya keno pak, saate de nîyadano, vengê xo keno berc vano “weye endî mal o barî yo, peroz o…Heqo!”… 

Xo rê mirdîya xo pê xecelîno,  misneno ra her keşî. Xo xo de vano “şerî qewa, era înû kî bimisnî xo rê şerî tene bigureyî”.

Gira gira sono bi qewa, çever de kûno zere “ma bixêr dî, xêr bisilametî…” Sandalîye onceno nîseno ro… 
Taw o ke nîseno ro çaqqqq çîye şîkîno beno kirrkotî ! 
Veng ke hesneno aqil sono  ser, yeno ra vîrî ke Iphone ceb der o û ser ro nîşto ro!! 

Zirçeno hard û asmenî nano pêra vano “ya Xizir, ya Duzgi îsala mîyanê mi şîkîya Iphonê mi rê towa nêbî, ya Xizir! No veng vengê mîyanê mi bo ya Duzgi, bî comerdîye ya Duzgi”!