Mihemed Kurdî*

Ergatîvî arizîyêka ziwanê kurdkî yo. Zaraweyê kirdkî/zazakî zî sey zarawayê kurmancî nîm ergatîvî yo. Her çiqas wirdî zaraweyî zî nîmergatîvî yî la belê tay halon di kirdkî û kurmancî yewbînan ra cîya benî.

 *1- Çekuyanê Makîyî Di*

Zaraweyê kirdkî di zayendêyi zaf aver a. Çekuyê makî halê xo yê xoser di kertey ”E” ginê.

Nimûne:

 *Kirdkî/Zazakî – Kurmancî*

Mi dare arde – Min dar anî

To gule girewte- Te gul girt

Ey goze werde – Wî guz xwar

Aye saye werda – Wê sêv xwariye

Ma dare berda-  Me dar biriye

Şima awe şimite – We av vexwar

Înan tuye werda – Wan tû xwariye

Zaraweyê Kirdkî di çeku halê xo yê xoser de zî zayenda (nêrî û makî ) xo kifş kena, semedo kû pêro kareserê nê nimûneyê corên di makî yî coka kardaran zî kerteyê makî girewto. Ino xususiyet zaraweyê kurmancî di çinî yo.

 *2- Di Zafhûmarêyê Di*

Zaraweyê Kirdkî di eke kareser zafhûmar bibo kardar zî kerteyê zafûmarî ”Î”yî gîno.

Nimûne:

 *Kirdkî/Zazakî – Kurmancî*

Mi hakî werdî – Min hêk xwarin

To sayî werdî – Te sêv xwarin

Ey kovarî wendî – Wî kovar xwendin

 Aye darî berdî – Wê dar birin

Ma gozî waştî –  Me guz xwestin

Şima nanî erdî – We nan anîn

Înan vamî berdî – Wan bahîv birin

Seke nimûneyê corînan di zî aseno zaraweyê kurmancî di kardar teyna kerteyê zafhûmarî girewto, la belê zaraweyê kirdkî/zazakî di kareser zî û kardar zî yanî wirdî zî kerteyo zafhûmar ”Δ girewto.

 *3- Demeyo Vîyarteyo Nikayîn Di*

Kirdkî/Zazakî di wazeno wa kardar vîyarte bibo, yan zî wazeno wa nêvîyarte bibo, wazeno wa zafhûmar bibo û yan zî wazeno wa yewhûmar bibo, hertim kerteyê demeyê vîyarteyê nikayînî ”êne” yo. Ino kerte (êne) nê demeyî di pêro canameyanê kesan di sey pî yo, yanî nêvurîyeno.

Nimûne:

 *Kirdkî/Zazakî – Kurmancî*

Mi goze werdêne- Min guz dixwar

To sayî werdêne – Te sêv dixwarin

Aye kerra eştêne- Wê kevir diavêt

Ey pank kerdêne – Wî paqij dikir

Ma nanî rotêne – Me nan difirotin

Ey darî berdêne – Wî dar dibirin

Şima pirr kerdêne- We tije dikir

Înan deyîrî vatêne- Wan sitran digotin

Seke nimûneyan di zî aseno kardarê nê demeyî kerteyê ”êne” reydir qedîyayo, coka zayendê nê demeyî yanî yewhûmar û Zafhûmarîya ci kifş nîya. La zaraweyê kurmancî di mêjer/hûmara kardarî kifş a, yanî kardar kerteyê yewhûmarêyê zî gino û kerteyê zafhûmarêyê zî gino.

 *4-Zafhûmarêyi D.V.Kifşî û Nekifşî Di*

Zaraweyê kirdkî halê Ergatîvî di gama ki kareser nerî bibo û zafhûmar bibo, ayo çax kareser zî û kardar zî kerteyê ”Î” gino, no hewa him D.V. kifşî di wina yo û him zî D.V.nêkifşî di zî wina yo.

Nimûne:

      *Demeyo Vîyarteyo Kifş*

 *Kirdkî/Zazakî – Kurmancî*

Mi gozî werdî – Min guz xwarin

Ma kovarî wendî – Me kovar xwendin

To hakî berdî – Te hêk birin

Şima nanî berdî – We hêk birin

Aye sayî vistî – Wê sêv xistin

Înan darî waştî – Wan dar xwestin

Ey banî viraştî  – Wî xanî çêkirin

 *Demo Vîyarteyo Nêkifş*

 *Kirdkî/Zazakî – Kurmancî*

Mi gozî werdî  – Min guz xwarine

Ma kovarî wendî  – Me kovar xwendine

To hakî berdî   – Te hêk birine

Şima nanî ardî  – We nan anîne

Aye sayî vistî  – Wê sêv xistine

Înan darî waştî  – Wan dar xwestine

Ey banî viraştî –  Wî xanî çêkirine

  Înî hezekê corînan di zî kifş o ke qet yew cîyayêya ristayanê kirdkî/zazakî yê D.V.Kifşî û D.V.Nêkifşî çinî yî. Seke şima zî veynenê ristayanê zaraweyê kurmancî yê wirdî demî zî yewbînan ra cîya yê, la yê zaraweyê kirdkî/zazakî seypê yê.

 *Hagîdarêyi/Nîşe:* Halê Ergatîvî di kirdkî/zazakî û kurmancî teyna yew nuxta di seypê yê, aya zî eke kareser nerî bibo û yewhûmar bibo ayo çax kirdkî û kurmancî sey yewbînan ê.

Nimûne:

 *Kirdkî/Zazakî  –  Kurmancî*

 Mi ber akerd  – Min derî vekir

Ma nan werdo  – Min nan xwariye

To halîn viraşt  – Te hêlîn çêkir

Şima ruwen ardibi  – We rûn anîbû

Aye hak ardêne  – Wê hêk dianîn

Înan mast werdo – Wan mast xwariye

Ey goşt werdibi  – Wî goşt xwaribû

Mi nimac kerdêne-  Min nimêj dikir

 Ristayê corînî pêro yewhûmar î û kareserê înan zî nêrî yo, coka antişê kardaranê wirdî zaraweyan zî seypê yê.

 *Hagêdarêyi/Nîşe:* Kerteyê heme demanê vîyarteyan yê neyêyon ”Nê” yo.

Nimûne:

 *Domeyo Vîyarteyo Kifş*

Ma saye nêwerde> Y.hûmar

Mi sayî nêwerdî > Z.hûmar

To darî nêberdî > Z.hûmar

Înan dare nêberde >Y.hûmar

Şima nan nêard > Y.hûmar

Eyî nanî nêardî > Z.hûmar

 *Demeyo Vîyarteyo Nêkifş*

Ma saye nêwerda > Y.hûmar

Mi sayî nêwerdî >  Z.hûmar

To darî nêberdî > Z.hûmar

Înan dare nêberda >Y.hûmar

Şima nan nêardo > Y.hûmar

Aye nanî nêardî > Z.hûmar

 *Demo Vîyarteyo Nikayîn*

Ma saye nêwerdêne>Y.hûmar

Mi sayî nêwerdêne >Z.hûmar

To darî î nêwendêne> Z.hûmar

Înan dare berdêne> Y.hûmar

Şima nan nêardêne> Y.hûmar

Ey nanî nêardêne > Z.hûmar

 *Demeyo Vîyarteyo Nêkifşo Vêrîn*

Ma saye nêwerdebî > Y.hûmar

Mi sayî nêwerdîbî > Z.hûmar

To darî  nêberdîbî > Z.hûmar

Înan dare nêberdebî >Y.hûmar

Şima nan nêardibi > Y.hûmar

Aye nanî nêardîbî >Z.hûmar

Nê nuşteyê xo di mi cehd da ke ez dehkeraya Ergatîvî di cîyayêya kirdkî/zazakî û kurmancî rawe bikera, ina rayi ez hêvî kena kesê ke biwano tira havili bigîro.

Çime: Enstîtuya Kurdî Ya Stocholmê