Nameyê ey Firat bi. Firat yew domano pore çingirînkin bi. Porê ey roşnaya  tijê de beraqîyayenê, çime ey sîya bîy, bi meraq ewnîyayne derûdore. Serê sibay rew ra weriştênî û sêpareyê xo leze- bez kerdinî û xo eştinî teber. Heyanê şane miyanê dewe de gerayênî. Kamca  wengê yew heywanê bieşnavutêni gamêkanê xo şidînaynî. Mîyanê dewe de kamca yew qerî barî bibîynê Firat ca de uca de toz kerdinê. Heywananê ra gelek hes kerdinê. En zaf zî pêrodayîşê heywananê bala ey antinê. Ge dik û kerge ge kûtik û pîsîng ge-ge zî heran û bergîran rey de rojanê xo vurinayaynê. Dapîra ey her tim dima vengê xo yo barîçek a qeyrayêne la Firat goşpa nêkerdinê wazdayîşê xo çirrey nêedilînaynê.

Dapîra ey gerrey Firat babîrê ra vatinê la nê qalê babîrê rê zaf erjeyaye nêbiynê. Çunke ey zanayêne ke leyîr her çiqas dewe de heywananê bişinasno hende rind bîynî. Rojêk waxtê vendegehî Firat ame. Firat zaf tersayenê qayîl nêbîynê rayîrê vendegeh şîyero. Çunke ziwanê Tirkî qet nêzanayenê waxte ke çimanê xo yo sîya na dinya ra akerdi bi, goşan ey ra ziwanê zazakî-kirdkî ra veşêr yewna ziwan nêeşnavut bi. Waxte ke vatinê vendegeh yew ters kewtinê pîzedê ey. Bapîr û dapîr epey vera gerayê axir ke Firat ard rayîr ser. 

Roja wendegehî amey. Wendekranê dewe kewtî rayîr bi heycan û coş û yew zî bi terse. Mamostayê wendekran ey zî bi heycan payewê wendekran bi. Mamosta qom derg bi, porê ey kejik rîyê ey sipî bî. Mamosta newe bibi mamosta karê ey tewr verên na dewe bi. Tîya derê cayo xam bi. Coka gelek zehmet dîynê. Leyîrê baxçeyî wendegehî de bibîy kom. Pî û maya leyîran wendekaranê neweyan ca verdayê û kewtî kûçeyanê dewe ra şiyî keyeyanê xo. Wendekaranê teze kewtî sinifê xo. Bi çimanê xo yo virdêk ewnayêne mamostayê por kejikî ra. 

Mamostayî va; " Günaydın çocuklar" veng leyîran ra nêvejîya. "haydi tanışalım" hîna  leyîran ra qet venge nêvejîya. Mamostayî zana ke nê leyîr qet Tirkî nêzanê. Mamosta şi masaya xo de nişt sandalî ser o sey heyke  vindert epey fikrîya, pê di destanê sereyê xo tepişt epey yew waxt no hewa vîyart. Badê qelema xo girewt xo dest û kaxit ra yew dilekça nûşt. Leyîran ra va " çocuklar eve gidin" pê îşaretê zî nişan dayê wendekaran. Leyîrî weriştê û bi vazdayîşa şiyî keyeyanê xo. 

Firat ame keye babîrê ey ti ra va wendekarê min o jêhat şima ewro seke çike mi ra vaje. Firat va "bao ez vaje se mamosta zazakî-kirdkî nêzan o û ma zi Tirkî nêzanê" babîr va " la şima seke heta no waxt" Firatî va " ma ewnayê ey ra huyayê labele mamosta bibi sûr sey çêle û zaf fikrîyaynê.

Rojê binî bapîrê Firat semadê meaş şiyenê Xarpêt. Ame duraqê dewe şi koltuko peyen de ronişt. Ewnîya yew xeribo qom derg û por kejik zere de ereba de yo. Şoforê ra persa nameyê şofor Hacî Kadir bi, bi vengêyeko nizmî va "Hacî no kam o " Hacî va mamostayê ma yo newe yo" bapîrê Firat va " kotî şino" Hecî va "ez nêzana labelê rojek newe amebi tîya çina xo reyde ardibi hina barkerde ereba"......