Enwer Yılmaz

Bi ameyîşê zimistanî nêweşîyî zî zêdîyenî. Merdim her serre yew yan di reyî nêweş keweno. Diştare û harîge nê neweşîyan ra tewr giran û xidaran ra yê. Qij ra pîl kesê ke serd gênê bêhal kewenê, hetanî serê sibayî bînê lehifan de mîyanê tewe de dej ancenê.

Ez zî her serre reyêk yan di reyî serd gêna. Eke vîyart ez nêşina nêweşxane la eke nêvîyart cade şina acîl.

Wexto ke merdim şino acîl xora milet tede pirr o. Xora ti weş şêrî uca de a game benê nêweş! Xora wexto ke ti semedê muane şinî verê doktorî qet nêweşnîyeno rûçikê to ra. Wa senî to muayne biko! Roje de hezaran nêweşî yenê, yew doktor/e roje de seyan kes muayne keno.  1-2 persan pers keno, yan derzine nuseno yan serom yan zî îlac nuseno. Eke to rê serom nuşt gureyê to temam o la eke îlac nuşt îşê to zor o. Îlacî feyde nêkenê çimkî.

Semedo ke ez bieşkî xo rê serom binusî ez xo verê doktorî/e de kena feqîr, kuxena, giran giran qisey kena.

Başo ke a roje mi taktîkê xo kerd û doktorî mi rê serom nuşt. Mi seroma xo girewt û ez şîya mîyanê nêweşan.

Wexto ke mi seroma xo kerd pa mi xo rê nêweşê bînî temaşe kerdî. Kişta mi de merdimêko kal estbi, lajê ey refaqetçîyê ey bi. Lajê ey mîyanê nêm saete de da vîs tenî gêray û înan rê behs kerd ke babîyê ey nêweş kewto, nika nêweşxane de yê û serom pakerdê babîyê xo. Sewtê yewî ame vatêne “Willa helal bo şima rê. Şima senî eşkayê serom binusê. Ez a roje ameya mi rê îlac nuşt ez hema zî nêweş a. Werrekna mi rê zî serom binuştêne.” Lajekî zî pesnê xo dayne ke ey doktorî îkna kerdo ke wa serom binuso.

Keyfê înan ca de bi. Pê seroma xo keyfweş bî. Keyfê mi zî ca de bi. Mi zî taktîkê xo kerdbi, gunakîya doktorî bi mi ameybî û mi seroma xo pakerdbî û nika seroma mi ra çilk-çilk çilkî kewtênê mîyanê gunîya mi.

Gamêk kişa mi de cayêk bi veng, camêrdêko da 60 serrî û yewna mêrik amê pa seroma xo ca dayê xo.

Mêriko nêweş yewêko zeyîf, riderg, zimbêlin bi û gêcelixê ey ser o bî. Galîba keye ra amebi nêweşxane. Mi xo bi xo va “şansê to zî esto to seroma xo girewta û to xo eşto mîyanê ma.”

Mêrikê nêweşî telefonê xo de refaqetçîyê xo û waşt wa çend resimanê ey bianco. Mêriko bîn çend hebî antî la o beğem nêkerd. Va “Ez nika xo kena derg, wexto to ant wa serom zî biasîyo.” Ê bînî va “Temam ez nika çend hebanê bînan ancena.” Resimî amê antiş û refaqetçî va “Nê resiman Facebook de pare bike û bine ci de wîna binuse.”

Bineyk keyfe nêweşî ame. Resimê xo medyaya sosyale ser ra pare kerdî.

Ez pê heyret menda. Milet bîya senî? Pê nêweşîya xo zî fors kenê.

Û mi xo bi xo va “Werrekna ez dewrê nê tewir însanan de nêamêne dinya, werrekna ez dewrê dînazoran de, ejderhayan de, dewrê kerrayan de biamêne dinya.”

Seroma mi qedîya ez pa bineyk bîya sivik û mi rada ez şîya keye. Rayîr de ê nêweşî û hereketê înan mi vîrî ra qet nêşî.